Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę).

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.
Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*

* Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Z przyznanych dostosowań formy i warunków egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać.

Szczegółowe informacje o dostosowaniach można znaleźć w Komunikacie Dyrektora CKE i w Procedurach, dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji EgzaminacyjnejOkręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego (humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, językowej lub z kilku z nich) następuje, gdy:

- uczeń jest laureatem ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub laureatem lub finalistą ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych;

- konkurs przedmiotowy jest organizowany i nadzorowany przez kuratora oświaty danego województwa lub kuratorów oświaty w przypadku konkursów ponadwojewódzkich;

- przedmiot objęty konkursem pozostaje w zakresie jednej z grup przedmiotów egzaminu gimnazjalnego tj. w:
    - części humanistycznej: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka;
    - części matematyczno-przyrodniczej: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia;
    - części językowej: język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 TransitionalProjekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka