Regulamin

Centrum Rozrywki PlayStation

 


 

 

1.     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)  konsoli – należy przez to rozumieć zestaw do gier obejmujący TV, PlayStation 3, pady i zestawy Move,

2)  opiekunie świetlicy – należy przez to rozumieć nauczyciela, który sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej,

3)  użytkowniku – należy przez to rozumieć ucznia Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku, który zgodnie z planem zastępstw ma przydzieloną godzinę świetlicy oraz ucznia dojeżdżającego oczekującego na rozpoczęcie pierwszych zajęć lub czekającego na przyjazd autobusu,

4)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego,

5)  WSO – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego,

6)  zeszycie – należy przez to rozumieć zeszyt znajdujący się w świetlicy szkolnej, w którym odnotowywany jest fakt wypożyczenia elementów zestawu do gier oraz dane uczniów, którym czasowo ograniczono dostęp do konsoli.

2.     Korzystanie z konsoli możliwe jest w godzinach pracy świetlicy szkolnej w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

3.     Pierwszeństwo do korzystania z konsoli mają uczniowie:

a)  dojeżdżający oczekujący na rozpoczęcie pierwszych zajęć lub po ich zakończeniu czekający na przyjazd autobusu,

b)  z przynajmniej dobrą oceną zachowania,

c)  posiadający zwolnienie z wychowania fizycznego potwierdzone decyzją dyrektora szkoły (za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia).

4.     Konsolę użytkować można tylko za zgodą opiekuna świetlicy.

5.     Nad prawidłowym użytkowaniem konsoli czuwa opiekun świetlicy. Użytkownicy zestawu są zobowiązani do wykonywania jego poleceń.

6.     Konsole obsługuje (uruchomienie, wymiana gier) wyłączenie opiekun świetlicy.

7.     W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:

a)  stosować się do poleceń opiekuna świetlicy,

b)  używać wyłącznie gier oryginalnych i dopuszczonych do użytku dla dzieci od 12 roku życia,

c)   nie zakłócać porządku, nie hałasować i nie przeszkadzać innym grającym i uczniom przebywającym w świetlicy.

8.     Gry na konsolę udostępniane są wyłącznie na miejscu.

9.     Użytkownicy konsoli zobowiązani są do:

a)  zgłoszenia opiekunowi świetlicy chęci korzystania z konsoli,

b)  wpisania do zeszytu faktu pobrania elementów zestawu,

c)   osobistego zwrócenia wypożyczonych elementów zestawu,

d)  przestrzegania regulaminowego czasu korzystania z konsoli tj. jednorazowo do 20 minut i zgłoszenie opiekunowi świetlicy zakończenia zabawy,

e)  pozostawienia stanowiska w dobrym stanie.

10.  Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania użyczonego sprzętu konsolowego. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu zaistniałych z winy użytkownika, opiekun świetlicy może odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z konsoli.

11.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie konsoli powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z niej lub nie zastosowania się do poleceń opiekuna świetlicy oraz niniejszego regulaminu.

12.  W przypadku rażącego łamania przepisów szkolnych i norm społecznych opiekun świetlicy, dyrektor szkoły lub wychowawca mogą nałożyć na ucznia karę czasowego zakazu korzystania z konsoli. Fakt ten odnotowywany jest w zeszycie.

13.  Opiekun świetlicy ma prawo odmówić dostępu do konsoli uczniowi, który:

a)  nie stosuje się do poleceń opiekuna świetlicy,

b)  nie stosuje się do zapisów Statutu i WSO,

c)  ma nałożony czasowy zakaz korzystania z konsoli.

14.  Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku nie pobiera opłat za udostępnianie gier i konsoli.

15.  Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

16.  W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.