Regulamin dyżurów nauczycielskich

w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

 


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) zarządza się obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich.

 

I.    Postanowienia ogólne

1.      Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.

2.      Harmonogram dyżurów ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.

3.      Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie wicedyrektora.

4.      Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

5.      Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z  wyjątkiem:

a)  bibliotekarzy, pedagoga, nauczyciela świetlicy,

b)  kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.

6.      W szkole jednocześnie pełni dyżur 5 nauczycieli.

7.      Miejscem dyżuru są: korytarze, sanitariaty i szatnie budynków A i B oraz dziedziniec, sala gimnastyczna, teren do niej przyległy oraz stołówka szkolna (w godzinach 1130 - 1150).

8.      Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.

9.      Dyżur  rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.50, a kończy po zakończeniu nauki o godzinie 14.35.

10.   W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

 

II.   Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1.    Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

2.    Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi.

3.    Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:

a)  zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach,

b)  nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły (sklep, ulica, dom), 

c)  eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,

d)  eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,

e)  zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela,

f)   kontroluje zachowania się młodzieży w sanitariatach,

g)  dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.

4.    Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach (uszkodzone punkty świetlne, urządzenia CO, itp.) zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.

5.    W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

a)  udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,

b)  wezwania odpowiednich służb medycznych,

c)  powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

d)  zabezpieczenia miejsca wypadku,

e)  odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.

6.    Informuje  wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

7.    Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych na terenie szkoły podczas przerwy.          

8.    Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie szkoły osób niepowołanych.

9.    Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie dyrektora.

10.  W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych w sposób zorganizowany.

 

III. Postanowienia końcowe.

1.    Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.          

2.    Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

3.    Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.