Regulamin

Nocnego Maratonu Filmowego

 


Zabawa szkolna jest imprezą dającą wzór aktywnego i kulturalnego sposobu spędzania  czasu wolnego.

Niniejszy regulamin przedstawia zasady organizowania i przebiegu nocnego maratonu filmowego.

 

1.     Organizatorem nocnego maratonu filmowego jest Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.

2.     Nocny maraton filmowy przeznaczony jest wyłącznie dla młodzieży uczącej się w naszej szkole z oceną zachowania minimum poprawną. Ponadto prawo do uczestnictwa w imprezie mają jedynie uczniowie, którzy w dniu imprezy byli obecni na zajęciach szkolnych. Zakaz wstępu na nocny maraton filmowy obowiązuje również uczniów notorycznie opuszczających teren szkoły podczas przerw międzylekcyjnych oraz uczniów przyłapanych na paleniu papierosów.

3.     Nocny maraton filmowy odbywa się w sali gimnastycznej w godzinach 20:00 – 06:00. Wejście na nocny maraton filmowy będzie możliwe od godziny 20.00 do 20.30.  Po upływie tego czasu drzwi będą zamknięte.

4.     Uczniowie biorący udział w nocnym maratonie filmowym najpóźniej dzień wcześniej dostarczają wychowawcy klasy podpisaną przez rodziców zgodę uczestnictwa. Odbiór dziecka przez rodziców nie jest wymagany. Rodzice zostają poinformowani o godzinie zakończenia maratonu filmowego i po opuszczeniu przez uczniów terenu szkoły ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczny powrót do domu.

5.     W trakcie trwania nocnego maratonu filmowego obowiązuje zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku.

6.     W czasie nocnego maratonu filmowego zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników imprezy (zaczepki, bójki, wymuszenia itp.).

7.     Zakazuje się przynoszenia niepotrzebnych, niebezpiecznych przedmiotów. Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.

8.     Wszystkim uczniom (uczestnikom nocnego maratonu filmowego) bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków odurzających pod groźbą poniesienia konsekwencji zgodnie z WSO.

9.     W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu (bójki, ordynarne zachowanie się, palenie papierosów, picie alkoholu itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika imprezy z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź opiekuna) lub zakończyć nocny maraton filmowy przed czasem. Uczeń usunięty z imprezy musi zostać odebrany przez rodziców lub prawnego opiekuna. Tacy uczniowie nie będą mieli również prawa wstępu na kolejne imprezy tego typu organizowane przez szkołę.

10.  Straty materialne (zawinione) powstałe podczas nocnego maratonu filmowego pokrywane są przez sprawcę  (ucznia i jego rodziców).

11.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz zabezpieczenia obiektu szkolnego, opiekę podczas nocnego maratonu filmowego sprawują wszyscy wychowawcy klas biorących udział w imprezie.

12.  Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystane pomieszczenia) odpowiedzialni są wszyscy uczniowie.

13.  Wstęp na nocy maraton filmowy jest BEZPŁATNY, wszystkie koszty związane z wykupieniem licencji będą pokryte z Rady Rodziców.

14.  W czasie trwania nocnego maratonu filmowego będzie działać sklepik szkolny ze słodyczami i napojami.

15.  Podczas maratonu przewiduje się projekcje 4 filmów. Ustala się również przerwy między projekcjami, podczas których wyznaczone klasy przeprowadzą konkursy oraz zorganizują dodatkowe zabawy.

16.  Każdy uczestnik obowiązkowo zaopatruje się w śpiwór oraz karimatę. Należy również zabrać ze sobą buty na zmianę oraz własny prowiant.

17.  Zabrania się wnoszenia własnych napojów. Napoje będzie można zakupić w sklepiku szkolnym.

18.  Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce prawo wewnętrzne. Wychowawcy oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego zapoznają rodziców i uczniów z regulaminem nocnego maratonu filmowego na spotkaniu z wychowawcą klasy oraz na zebraniu rodziców. Każdy uczeń własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.