Regulamin wypożyczania i korzystania
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.     Regulamin określa procedury związane z wypożyczaniem uczniom darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz zasady korzystania z nich.

2.     Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie kl. I, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 i później, tj. uczniowie kl. I i II w roku szkolnym 2016/2017 oraz począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uprawnienie do wypożyczania dotyczy wszystkich uczniów gimnazjum.

3.     W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

4.     Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor Szkoły.

5.     Uczniowie mają prawo do bezpłatnego korzystania z podręczników i innych materiałów edukacyjnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.     Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami korzystania przez uczniów z podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

7.     Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym, ponadto dokument ten dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej.

8.     Okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych przewidziany jest, na co najmniej trzy lata.

9.     Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

10.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie.

 

§ 2

Zasady wypożyczania

 

1.     Szkoła nieodpłatnie:

1)  wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne,

2)  przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

2.     Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane uczniom na początku roku szkolnego, w terminie i miejscu ustalonym przez Dyrektora i podanym do publicznej wiadomości.

3.     Podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są wypożyczane uczniom, po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdził podpisem użyczenie podręczników
i materiałów (załącznik nr 1).

4.     Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na stan podręcznika, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić.

5.     Na początku roku szkolnego wychowawca klasy w wyznaczonym terminie przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym podręczniki lub materiały edukacyjne.

6.     Dokumentacja dotycząca wypożyczenia podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

7.     Wypożyczone podręczniki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Należy obłożyć je okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć, nie niszcząc książki. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

8.     Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które powodować mogą uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

9.     Uczeń, który zmienia szkołę w trakcie roku szkolnego lub z innych powodów zostaje skreślony z listy uczniów, zobowiązany jest zwrócić podręczniki, materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej najpóźniej w ostatnim dniu pobytu w szkole.

10.  W przypadku zniszczenia (np. rozerwania, pomazania) lub niezwrócenia podręcznika rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu jego zakupu. Nie oddanie podręcznika zostaje odnotowane przez bibliotekarza w  protokole.

11.  W celu uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych kosztów uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Szkoła, stosownie do treści umowy użyczenia podręcznika, wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

12.  Pod koniec czerwca każdego roku uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

13.  Wychowawca klasy nadzoruje zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych w porozumieniu z nauczycielem biblioteki.

14.  Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników, a uczeń podpisuje listę zwrotów (Załącznik nr 3).

15.  W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, bądź zgubione podręczniki Szkoła sprawę kieruje na drogę postępowania sądowego.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 

1.     Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2.     Regulamin wchodzi w życie 1 września 2015 r.

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2015 r.