Przedmiotowe Systemy Oceniania
obowiązujące w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

Przedmioty:

·        Biologia

·        Chemia

·        Edukacja dla bezpieczeństwa

·        Etyka

·        Fizyka

·        Geografia

·        Historia

·        Informatyka

·        Język angielski/niemiecki

·        Język polski

·        Matematyka

·        Muzyka

·        Plastyka

·        Religia

·        Technika

·        Wiedza o społeczeństwie

·        Wychowanie fizyczne

·        Zajęcia artystyczne

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z BIOLOGII

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o:

 

1.    Podstawę programową.

2.    Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3.    Statut i WSO.

4.    Program nauczania biologii w gimnazjum „Nowa Era”.

 

Nauczanie biologii w gimnazjum odbywa się według programu wydawnictwa Nowa Era „Puls życia” Anny Zdziennickiej - program realizowany jest w ciągu 3 lat.

 

I.    Cele sprawdzania osiągnięć ucznia:

 

1.    Sterowanie procesem nauczania.

2.    Uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się.

3.    Danie możliwości uczniom poznania własnych osiągnięć.

4.    Zapobieganie niepowodzeniom w nauce.

5.    Rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji.

6.    Wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi.

7.    Wyrabianie właściwej postawy w stosunku do przyrody.

 

II.   Kontrakt z uczniami:

 

1.      Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

2.      Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w zależności od ilości godzin biologii tygodniowo:

2 godz. tygodniowo - 2 nieprzygotowania

1 godz. tygodniowo - 1 nieprzygotowanie

3.      Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej i do pracy klasowej.

4.      Prace klasowe (sprawdziany) dotyczące materiału z całego działu są zapowiadane (wpisane do dziennika elektronicznego) co najmniej dwa tygodnie wcześniej, uczniowie znają zakres materiału i kryteria wymagań.

5.      Praca klasowa (sprawdzian) może obejmować jeden dział, materiał zrealizowany w semestrze lub w roku szkolnym (czas trwania 45 min.).

6.      Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe, jeżeli uczeń nie pisał pracy z przyczyn losowych, zalicza go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

7.      Ocenę otrzymaną z pracy klasowej (sprawdzianu) uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić w ciągu 2 tygodni lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej są brane pod uwagę obie oceny (średnia ocen).

8.      Kartkówki (czas trwania 10-15 min.) nie są zapowiadane i obejmują materiał zrealizowany najwyżej na trzech ostatnich jednostkach lekcyjnych.

9.      Uczeń ma obowiązek zaliczyć prace klasowe (sprawdziany) w ciągu 2 tygodni.

10.   Uczeń ma prawo poprawić kartkówkę napisaną na ocenę niedostateczną.

11.   Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualne wyjaśnienie ich przez nauczyciela.

12.   Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.

13.   Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego (zeszyt powinien być estetyczny), oraz uzupełniania zeszytu w przypadku nieobecności w szkole.

14.   Za brak zeszytu, za nie odrobienie zadania domowego, za nie wykonanie obowiązkowych ćwiczeń, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

15.   Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.

16.   Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

17.   Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu

18.   W przypadku wypowiedzi pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów) przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg kryterium:

0 - 34% punktów – ocena niedostateczna

35% - 50% punktów – ocena dopuszczająca

51% - 70% punktów – ocena dostateczna

71% - 88% punktów – ocena dobra

89% - 100% punktów – ocena bardzo dobra

pułap oceny bdb. + zadanie dodatkowe – ocena celująca

19.   O wyniku pracy klasowej (sprawdzianu) uczeń jest informowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej napisania.

20.   Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

21.   Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawienie się na lekcje biologii.

22.   Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek nauczyciela biologii, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do nauki.

23.   Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

a)    odpowiedzi ustne:

obejmują materiał zrealizowany na trzech ostatnich jednostkach lekcyjnych.

Odpowiedzi ustne oceniane są wg. kryteriów określonych w wymaganiach na poszczególne stopnie. Ponadto ocenia się umiejętność stosowania terminologii biologicznej, umiejętność wykorzystywania pomocy naukowych (plansza, model, schemat), samodzielność wypowiedzi;

b)    prace pisemne:

prace klasowe, sprawdziany ,kartkówki;

c)    egzamin próbny:

ocenia się wynik egzaminu próbnego;

d)    aktywność na lekcji

ocenia się poprzez „+” i „-” oraz oceną bardzo dobą;

e)    praca w grupie

ocenia się umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji, efektywność, stopień zaangażowania;

f)     prace domowe

ocenia się poprawność rzeczową, estetykę, umiejętność prezentacji;

g)    ćwiczenia

ocenia się poprawność wykonania, estetykę;

h)   prezentacje

ocenia się poprawność wykonania, estetykę, umiejętność prezentacji;

i)     aktywność pozalekcyjna:

udział w konkursach szkolnych:

wyniki najwyższe

- ocena celująca, waga 1,

wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny

- ocena bardzo dobra, waga 1,

udział w konkursach pozaszkolnych:

awans do następnego etapu - ocena celująca, waga 3,

udział w eliminacjach wojewódzkich - ocena celująca, waga 3,

udział w konkursach powiatowych – ocena celująca , waga 3,

zdobycie tytułu laureata – ocena celująca na koniec roku szkolnego;

j)      udział w projekcie edukacyjnym

ocenia się zaangażowanie, samodzielność, systematyczność,

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętność

prezentacji, postawę proekologiczną.

 

III. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-     posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program   nauczania,

-     samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,

-     zdobywa informacje potrzebne do rozwijania zainteresowań przedmiotowych,

-     organizuje oraz samodzielnie prowadzi obserwacje i doświadczenia biologiczne, wykorzystuje aparaturę optyczną, odczynniki i szkło laboratoryjne,

-     uczestniczy w konkursach oraz turniejach wiedzy biologicznej,

-     formułuje problemy i hipotezy oraz weryfikuje je na drodze teoretycznej i eksperymentalnej.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-     opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności  określone programem,

-     samodzielnie, korzystając z różnych źródeł zdobywa informacje w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,

-     wykorzystuje do prowadzenia obserwacji różną aparaturę optyczną odczynniki, szkło laboratoryjne,

-     uczestniczy w konkursach i turniejach wiedzy biologicznej.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-     opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

-     stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów biologicznych,

-     samodzielnie sporządza notatki korzystając z różnych źródeł informacji,

-     samodzielnie wykonuje i opisuje rysunki z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-     opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

-     z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów biologicznych,

-     z pomocą nauczyciela opisuje podstawowe procesy biologiczne.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-     ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach programowych, ale nie przekreślają one dalszego kształcenia,

-     z pomocą nauczyciela opisuje podstawowe procesy biologiczne,

-     z pomocą nauczyciela wyjaśnia podstawowe pojęcia biologiczne,

-     z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z aparatury optycznej.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-     nie opanował wiadomości i umiejętności programowych niezbędnych do dalszego kształcenia,

-     nie potrafi opisać procesów biologicznych o elementarnym stopniu trudności,

-     nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć biologicznych.

 

IV.   SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ.

 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel korzysta ze średniej ważonej:

·         prace klasowe – waga 3

·         sprawdziany – waga 3

·         egzamin próbny – waga 3

·         odpowiedzi ustne – waga 2

·         kartkówki – waga 2

·         aktywność na zajęciach – waga 1

·         aktywność pozalekcyjna – waga 1,waga 3

·         prezentacje – waga 1

·         prace domowe – waga 1

·         ćwiczenia – waga 1

·         praca w grupach – waga 1

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który rozwija swoje zainteresowania, jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza obowiązujący program nauczania, umie prezentować własne poglądy, efekty pracy, chętnie podejmuje dodatkowe zadania, jest laureatem konkursu przedmiotowego.

 

V.     Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

 

1.    Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

2.    Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

3.    W stosunku do uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 

VI.   Informacja zwrotna.

 

Nauczyciel – Uczeń

 

1.  Nauczyciel informuje ucznia o wymaganiach i kryteriach oceniania.

2.  Uczeń jest na bieżąco informowany o wynikach swojej pracy.

3.  Nauczyciel motywuje do dalszej pracy.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z CHEMII

 

Przedmiotowy System Oceniania z chemii opracowany został w oparciu:

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami;

Ø  Podstawę programową przedmiotu chemia dla III etapu edukacyjnego;

Ø  Program nauczania chemii w gimnazjum Nowa Era;

Ø  Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Gimnazjum nr 1 im J. Nojiego w Drezdenku.

 

  Przedmiotem oceniania są:

 

Ø  wiadomości,

Ø  umiejętności,

Ø  postawa ucznia i jego aktywność na lekcji

 

Cele ogólne oceniania z chemii:

 

Ø  rozpoznawania przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań podstawy programowej,

Ø  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

Ø  motywowanie ucznia do dalszej pracy,

Ø  pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym,

Ø  przekazanie rodzicom/ opiekunom informacji o postępach dziecka,

Ø  dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania oraz prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

 

Formy aktywności podlegające ocenie

 

1.    Wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze). Przy wypowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.

2.    Wypowiedzi pisemne:

a)    kartkówki – obejmują materiał ostatnich trzech lekcji. Nie muszą być zapowiadane, ale mogą.

b)    sprawdziany – obejmują materiał poszczególnych działów. Zapowiadane są i zapisywane w dzienniku elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3.    Aktywność podczas lekcji (wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków).

4.    Umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).

5.    Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze (przy 1 godzinie chemii w tygodniu)  lub dwa razy w semestrze (przy 2 godzinach  chemii w tygodniu). Fakt ten zgłasza uczeń przed rozpoczęciem lekcji i jest on odnotowywany w dzienniku lekcyjnym.

 

Przy ocenianiu wszystkich prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową:

0% - 34%  punktów – ocena niedostateczna

35% - 50% punktów – ocena dopuszczająca

51% - 70% punktów – ocena dostateczna

71% - 88% punktów – ocena dobra

89% - 100%  - ocena bardzo dobra

Pułap oceny bardzo dobrej + zadanie dodatkowe – ocena celująca


Wymagania ogólne na poszczególne oceny

 

1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-        opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową,

-        potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-        posługuje się biegle terminologią chemiczną,

-        formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-        wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,

-        bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

-        w pracach pisemnych uzyskuje najczęściej 100% punktów i odpowiada na dodatkowe pytania,

-        samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,

-        reprezentuje szkołę w konkursach chemicznych.

 

2.  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-        opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności podstawy programowej,

-        wykazuje zainteresowanie chemią,

-        stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-        wykonuje prace i zadania dodatkowe,

-        sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym,

-        prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią chemiczną

-        w pisemnych pracach uzyskuje 89% - 100% możliwych do zdobycia punktów.

 

3.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-        opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programu nauczania,

-        potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych,

-        posługuje się i zna sprzęt laboratoryjny,

-        wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-        udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-        jest aktywny na lekcji,

-        w pisemnych pracach uzyskuje 71% - 88% możliwych do zdobycia punktów.

 

4.  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-        opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności podstawy programowej,

-        z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-        wykazuje się w stopniu zadawalającym aktywnością na lekcji,

-        posiada zeszyt przedmiotowy a w nim systematyczne zapisy lekcji.

  

5.  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-        nie opanował w stopniu zadawalającym podstawy programowej, ale wiedza, którą posiada nie przekreśla możliwości dalszego kształcenia,

-        wykonuje proste zadania i polecenia o małym stopniu trudności,

-        z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-        nie używa terminologii chemicznej,

-        jest mało aktywny na lekcji,

-        prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

6.  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-        nie opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej niezbędnych do dalszej nauki przedmiotu,

-        nie zna sprzętu laboratoryjnego, podstawowych symboli chemicznych,

-        nie podejmuje próby wykonania najprostszych zadań z pomocą nauczyciela,

-        nie wykazuje żadnej aktywności podczas zajęć,

-        nie zapisuje systematyczne lekcji w zeszycie przedmiotowym.

 

Zasady poprawiania ocen

 

1.  Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu lub testu w terminie dwóch tygodni od otrzymania tej oceny w uzgodnionym z nauczycielem terminie.

2.  Nauczyciel może zezwolić na poprawienie oceny z kartkówki, jeżeli zawiera ona szczególnie ważne treści w terminie dwóch tygodni od jej napisania.

3.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie napisał sprawdzianu lub testu w określonym terminie ma obowiązek napisać ten sprawdzian w innym, ustalonym z nauczycielem, terminie.

4.  Jeśli stwierdzi się niesamodzielne pisanie sprawdzianu (ściąganie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu, bez możliwości poprawy tej oceny.

5.  Jeśli uczeń odmówi pisania pracy klasowej lub był nieobecny tylko na godzinie lekcyjnej na której praca klasowa była pisana i nie przedstawił usprawiedliwienia, otrzymuje ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu, bez możliwości poprawy tej oceny.

 

Sposoby informowania uczniów:

 

Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.

Oceny cząstkowe są dla ucznia i jego rodziców jawne, zapisywane w dzienniku elektronicznym. Sprawdziany i testy są przechowywane do końca roku szkolnego. Przed każdym sprawdzianem uczeń jest informowany szczegółowo o wymaganiach z danego działu

 

Sposoby informowania rodziców

 

Przedmiotowy system oceniania z chemii jest dostępny w gabinecie chemicznym oraz na stronie internetowej szkoły. Rodzic ma dostęp do dziennika elektronicznego szkoły gdzie może systematycznie sprawdzać postępy dziecka, termin zapowiedzianych sprawdzianów
a w sytuacjach wątpliwych ma możliwość kontaktu z nauczycielem. Informacje o przewidywanych ocenach okresowych/rocznych, w tym niedostatecznych są przekazywane zgodnie z procedurami WSO szkoły.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie:

1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa.

2. „Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum” autorstwa Jarosława Słomy.

3. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

KRYTERIA OCENIANIA

1.    Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką i przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy.

2.    Kryteria oceniania:

 

Ocena

Umiejętności i aktywność

Uczeń:

Wiedza

Uczeń:

Celujący

·      Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań,

·      Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą

·      Odnajduje analogie wskazuję szanse i zagrożenia określonych rozwiązań

·      Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

·      Argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą ponadprogramową

·      Zdobył wiedzę znacznie wykraczająca poza zakres materiału programowego

Bardzo dobry

·      Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji

·      Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

·      Jest aktywny na lekcjach

·      Bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

·      Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

·      Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania

·      Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

·      Sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań
z edukacji dla bezpieczeństwa

Dobry

·      Samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

·      Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych

·      Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

·      Podejmuje wybrane zadania dodatkowe

·      Jest aktywny w czasie lekcji

·      Poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt

·      Opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym

Dostateczny

·      Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji

·      Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć

·      Przejawia przeciętną aktywność

·      Opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie
w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających

Dopuszczający

·      Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności

·      Wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte

Niedostateczny

·      Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności

·      Wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu

 

3.    Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik (J. Słoma, G. Zając „Żyję i działam bezpiecznie”)

4.    Uczeń może otrzymać ocenę za:

ü  Odpowiedź ustną – zakres trzy tematy wstecz.

ü  Ćwiczenia praktyczne.

ü  Praca klasową – po zakończeniu działu programu.

ü  Aktywność na lekcji.

ü  Referat.

ü  Zadanie domowe.

ü  Prace w grupach.

5.    Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni.

6.    Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg skali i zasad WSO.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

DZIAŁ I OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

-        rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

-        wyjaśnia jak się należy zachować po usłyszeniu alarmu

-        zachowuje się właściwie( zgodnie z instrukcją) po ogłoszeniu alarmu w szkole

-        wie, co grozi za nieuzasadnione wszczynanie alarmu

-        omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu (przykłady)

Ocena dostateczna

Uczeń:

-        omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu (przykłady)

Ocena dobra

Uczeń:

-        wyjaśnia, czemu służy system wykrywania skażeń i alarmowania

-        omawia zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu (przykłady)

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-        wyjaśnia, na czym polegają działania sytemu wykrywania skażeń i alarmowania

-        podaje sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzenia o zagrożeniu

Ocena celująca

Uczeń:

-        do każdego rodzaju alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu podaje wyczerpująco zasady postępowania

-        omawia sposoby przeciwdziałania panice

Dział II Powszechna samoobrona i obrona cywilna oraz Dział III Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

-        wymienia zagrożenia dla grup społecznych

-        identyfikuje znak rozpoznawczy OC

-        wymienia i omawia najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia na skutek powodzi, pożaru, huraganu i innych sytuacji kryzysowych zagrażających lokalnej społeczności

-        omawia przyczyny powodzi

-        wyjaśnia jak należy się zachować w czasie powodzi i czego w czasie powodzi robić nie wolno

-        wymienia niezbędne działania przygotowujące do ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią

-        wymienia najczęstsze przyczyny pożarów

-        wymienia podstawowe środki gaśnicze

-        omawia przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i wskazuje jego typowe rozmieszczenie w obiektach publicznych (także w szkole)

-        identyfikuje znaki ochrony przeciwpożarowej

-        wyjaśnia, jak należy się zachować w przypadku dostrzeżenia pożaru

-        potrafi wezwać telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru

-        wyjaśnia jak należy gasić zarzewie ognia

-        wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku

-        wyjaśnia znaczenie terminu ewakuacja

-        potrafi określić, jakie substancje można gasić wodą a jakie nie

Ocena dostateczna

Uczeń:

-        charakteryzuje najczęstsze sytuacje stanowiące zagrożenie dla jednostki

-        wyjaśnia znaczenie terminu „sytuacja kryzysowa”

-        wymienia i uzasadnia niezbędne działania przygotowujące do ewakuacji terenów zagrożonych powodzią

-        omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych

-        charakteryzuje najistotniejsze zasady opuszczania miejsc zagrożonych

-        omawia przyczyny wypadków oraz katastrof komunikacyjnych i technicznych

-        wymienia powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony cywilnej

Ocena dobra:

Uczeń:

-        wymienia podstawy prawne działania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej

-        omawia cele i zadania obrony cywilne

-        wymienia zadania organów państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

-        wskazać lokalne zagrożenia powodziowe

-        uzasadnia potrzebę obserwacji stanu wód oraz urządzeń hydrotechnicznych

-        charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole, najbliższej okolicy

-        opisać zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia z pożaru

-        wyjaśnia znaczenie terminów wypadek i katastrofa

-        omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof (komunikacyjnych i innych)

-        wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

-        wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące działanie obrony cywilnej na świecie

-        uzasadnia konieczność istnienia zorganizowanej ochrony ludności

-        podaje nazwę centralnego organu państwa odpowiedzialnego za obronę cywilną, wymienia terenowe organy obrony cywilnej

-        wymienia instytucje zajmujące się zarządzaniem kryzysowym

-        potrafi dokonać analizy lokalnych zagrożeń związanych z powodzią

-        kompletuje sprzęt i wyposażenie przydatne podczas ewakuacji i uzasadnia swój wybór

Ocena celująca:

Uczeń:

-        potrafi przedstawić funkcjonowanie obrony cywilnej w poszczególnych państwach europejskich (np. trzech)

-        potrafi wymienić struktury centralne i lokalne zarządzania kryzysowego w przypadku powodzi

-        potrafi opracować instrukcję przeciwpożarową konkretnego obiektu

-        potrafi przygotować wywiad z przedstawicielami policji o zagrożeniach wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi w najbliższej okolicy i działań zapobiegawczych

Dział IV Pierwsza pomoc i resuscytacja

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

-        rozpoznaje oznaki zatrzymania oddechu i krążenia

-        potrafi wskazać miejsce wykonania masażu serca

-        wyjaśnia, na czym polega resuscytacja krążeniowo- oddechowa

-        wykonuje czynności resuscytacyjne popełniając liczne błędy, korzysta z pomocy nauczyciela

-        układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, popełniając liczne błędy, korzysta z pomocy nauczyciela

-        wyjaśnia, na czym polega pomoc ratownicza w zadławieniach

-        wie, kiedy ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej

-        wymienia numery alarmowe i omawia właściwy sposób wzywania pomocy

-        wyjaśnia zasady oceny układu oddechowego i krążenia

-        wymienia zawartość apteczki pierwszej pomocy; posługuje się apteczką pierwszej pomocy

-        udziela pomocy w przypadku krwawienia z nos- wymienia główne przyczyny złamań, zwichnięć, skręceń

-        wyjaśnia zasady postępowania z poszkodowanym skarżącym się na ból w klatce piersiowej

-        wymienić części ciała najłatwiej ulegające odmrożeniu

-        udziela pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia termicznego

-        wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie burzy i czego należy unika

-        wymienia najczęstsze przyczyny zatruć

-        wymienia najczęstsze przyczyny utonięć

-        wymienia najczęstsze przyczyny wypadków drogowych

-        omawia zasady zachowania się podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych

Ocena dostateczna:

Uczeń:

-        rozpoznaje stan osoby poszkodowanej; prawidłowo bada jej oddech

-        wykonuje czynności resuscytacyjne popełniając błędy, korzysta z pomocy nauczyciela

-        układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, popełniając błędy, korzysta z pomocy nauczyciela

-        omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika

-        wymienia kolejne ogniwa łańcucha przeżycia; omawia ich znaczenie

-        omawia znaczenie czasu w udzielaniu pierwszej pomocy

-        wymienia rodzaje krwawień

-        potrafi określić ogólne zasady udzielania pomocy przy złamaniach

-        wyjaśnia, czym jest zasłabnięcie i omawia zasady postępowania w przypadku zasłabnięcia

-        wyjaśnia, na czym polega pierwsza pomoc w wychłodzeniu, w odmrożeniu

-        wyjaśnia jak można pomóc osobie, która ucierpiała na wskutek udaru

-        omawia prawidłowe postępowanie w czasie upałów

-        wyjaśnia, jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym

-        wyjaśnia, na czym polega pierwsza pomoc przy zatruciach pokarmowych, lekami, gazami, środkami chemicznymi

-        wyjaśnia jak należy postępować by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym

Ocena dobra:

Uczeń:

-        wykonuje resuscytację krążeniowo- oddechową popełniając niewielkie błędy

-        wymienia zagrożenia osoby nieprzytomnej

-        układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, popełniając niewielkie błędy

-        udziela pomocy przy krwawieniu odpowiednio do rodzaju krwawienia

-        udziela pomocy przy urazach kończyn

-        wyjaśnia, od czego zależy temperatura odczuwalna

-        omawia zagrożenia wynikające z intensywnych opadów śniegu, porywistych wiatrów i bardzo niskich temperatur oraz prawidłowe zachowanie w takich sytuacjach

-        potrafi udzielić pomocy osobie poszkodowanej na skutek oparzenia chemicznego skóry, przełyku i przewodu pokarmowego, oczu

-        wyjaśnia jak należy postępować by bezpiecznie udzielić pomocy osobom tonącym na skutek załamania lodu

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

-        samodzielnie wykonuje resuscytację krążeniowo- oddechową nie popełniając błędów

-        bezbłędnie układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

-        omawia budowę i zasady funkcjonowania układu oddechowego oraz układu krążenia człowieka

-        wyjaśnia jak w Polsce działa system ratowniczy

-        wyjaśnia, dlaczego krwotok i wstrząs krwotoczny zagrażają życiu

-        demonstruje sposób użycia chusty trójkątnej

-        wyjaśnia znaczenie terminów: udar cieplny i udar słoneczny

-        wyjaśnia, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień obrażeń

-        uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych

Ocena celująca:

Uczeń:

-        przedstawia schemat postępowania ratowniczego z wykonaniem niezbędnych zabiegów resuscytacyjnych

-        wyjaśnia, do czego służy automatyczny defibrylator zewnętrzny, na czym polega jego działanie i gdzie powinien się znajdować

-        wyjaśnia zagrożenia związane z brakiem udzielania pomocy osobie z napadem drgawkowym napadem duszności zwałem serca, udarem mózgu

-        omawia skutki działania bardzo wysokiej temperatury i bardzo niskiej temperatury na organizm ludzki

-        potrafi dostosować postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania zgodnie ze schematem postępowania ratowniczego

-        potrafi zaproponować działanie przeciwwstrząsowe przy oparzeniach

-        potrafi zdiagnozować i udzielić pomocy poszkodowanym w nagłych zachorowaniach zgodnie ze schematem ratowniczym

-        potrafi przedstawić schemat postępowania ratowniczego z niezbędnym wykonaniem zabiegów resuscytacyjnych


Dział V Ochrona przed skażeniami

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

-        wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne

-        wymienia możliwe źródła skażenia

-        wymienia sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami

-        proponuje działania chroniące ludzi przed działaniem substancji szkodliwych

-        przedstawia zasady postępowania w okolicznościach nakazujących opuszczenie zagrożonego miejsca

Ocena dostateczna

Uczeń:

-        omawia wpływ substancji promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę

-        wyjaśnia znaczenie terminów: skażenie i zakażenie

-        rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach

-        wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej i środka transportu oraz rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi

Ocena dobra

Uczeń:

-        wyjaśnia znaczenie terminu promieniotwórczość

-        podaje przykłady wykorzystania promieniotwórczości w służbie ludzkości - charakteryzuje walory ochronne różnych rodzajów opakowań

-        uzasadnia konieczność stałej ochrony wody i żywności, zwłaszcza w czasie zdarzeń kryzysowych

-        wyjaśnia znaczenie terminu piktogram

-        podaje przykłady zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-        omawia sposoby postępowania w przypadku zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi

-        planuje wielkość zapasów wody i żywności na potrzeby swojej rodziny, na określony czas

-        wyjaśnia znaczenie terminów: odkażanie, dezaktywacja (mechaniczna, fizyczna, chemiczna), dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.

-        wymienia rodzaje oznakowań substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania

-        wymienia zagrożenia lokalne stwarzane przez przemysł i transport

Ocena celująca

Uczeń:

-        podaje wysokość dawki promieniowania, która wywołuje typowe objawy choroby popromiennej

-        podaje nazwy instytucji w Polsce, w ramach, których działają służby monitorujące poziom radiacji

-        wyjaśnia, na czym polega uzdatnianie skażonej żywności i wody

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ETYKI

 

Przedmiotowy System Oceniania opiera się na Szkolnym Systemie Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, zaangażowanie i  aktywność ucznia

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

-     nie zna podstawowych pojęć i zagadnień omawianych na lekcji, nie orientuje się w problematyce przedmiotu,

-     nie włącza się do realizacji zadań na lekcjach, nie współpracuje z grupą.

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

-     przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie ważniejszych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach, w minimalnym stopniu orientuje się w problematyce poruszanej na lekcjach,

-     jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu.

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-     opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności  objęte programem nauczania,

-     jest aktywny: współpracuje z grupą przy realizacji zadań, czasami bierze udział w dyskusji/ rozmowie kierowanej – zazwyczaj – kiedy jest zmotywowany przez nauczyciela.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-     opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności  objęte programem nauczania (pojęcia, teorie filozoficzne itd.),

-     jest aktywny: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje z grupą, bierze czynny udział w  dyskusji/ rozmowie kierowanej w sposób jasny i precyzyjny formułując swoje myśli.

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-     opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności  objęte programem nauczania (pojęcia, teorie filozoficzne), posiada dużo dodatkowych informacji świadczących o zainteresowaniu tematyką zajęć,

-     jest aktywny: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje z grupą, bierze czynny udział w  dyskusji/ rozmowie kierowanej w sposób jasny i precyzyjny formułując swoje myśli, używając rzeczowej argumentacji.

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-     sporządza materiały pomocnicze do realizacji zagadnień na lekcjach (np. referaty, plansze itp.) i pogłębia swoją wiedzą filozoficzną poprzez lekturę wybranych dzieł,

-     opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności  objęte programem nauczania (pojęcia, teorie filozoficzne), posiada dużo dodatkowych informacji świadczących o zainteresowaniu tematyką zajęć, posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem, dzieli się wiedzą z innymi,

-     jest aktywny: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje z grupą, bierze czynny udział w  dyskusji/ rozmowie kierowanej w sposób jasny i precyzyjny formułując swoje myśli, używając rzeczowej argumentacji.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z FIZYKI

 

 Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w gimnazjum opracowany został w oparciu o:

·         podstawę programową,

·         rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

·         Statut i WSO gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku,

·         program nauczania fizyki "Spotkania z fizyką" wydawnictwa Nowa Era

I.       Cele sprawdzania osiągnięć ucznia:

·         sterowanie procesem nauczania,

·         uzyskanie informacji o jakości uczenia się,

·         danie możliwości uczniom poznania własnych osiągnięć,

·         zapobieganie niepowodzeniom w nauce,

·         rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji,

·         wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi.

II.      Kontrakt z uczniami:

1.   Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2.   Obowiązkiem każdego ucznia jest punktualne stawianie się na lekcje fizyki.

3.   Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczyciela fizyki, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy.

4.   Uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji jeden raz w semestrze przy jednej godzinie fizyki w tygodniu lub dwa razy w semestrze przy dwóch godzinach tygodniowo. Przy czym nie obowiązuje ten punkt w przypadku lekcji powtórzeniowych i prac klasowych.

5.   Prace klasowe (sprawdziany) całogodzinne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ( wpis w dzienniku elektronicznym), podawany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.

6.   Krótkie sprawdziany - kartkówki (z trzech jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane.

7.   Nauczyciel ma prawo przerwać dowolną pracę pisemna uczniowi (lub całej klasie), jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Jest to podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej bez prawa poprawienia jej.

8.   Uczeń nieobecny podczas prac klasowych i innych prac pisemnych ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia osiągnięć w ciągu dwóch tygodni a w przypadku dłuższej nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

9.   Ocenę otrzymaną z pracy klasowej (sprawdzianu) uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić    w ciągu dwóch tygodni od daty oddania pracy lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem i wpisuje się ją do dziennika bez względu na wynik.

10.   Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który powinien mieć estetyczny wygląd i zawierać komplet notatek i prac domowych.

11.   Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany.

12.   Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

13.   Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych, może nie być klasyfikowany z przedmiotu.

14.   Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

15.   Za szczególne osiągnięcia na lekcji, ciekawe pomysły, uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą.

16.   Za kartkówki i odpowiedzi ustne nie przewiduje się ocen celujących.

W sprawie wszystkich kwestii nie omówionych w powyższym kontrakcie nauczyciel ma prawo podejmować własne decyzje, powiadamiając o tym uczniów, a wyjątkowe przypadki losowe traktować indywidualnie.

 

III.     Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:

·         znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych,

·         opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych,

·         rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i zasad,

·         rozwiązywanie zadań rachunkowych ( dokonywanie analizy zadania, znajomość wzorów, znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek, przekształcanie wzorów, wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach, analiza wyniku, sformułowanie odpowiedzi),

·         posługiwanie się językiem przedmiotu,

·         planowanie i przeprowadzanie doświadczenia, analiza wyników, przedstawienie ich w tabeli lub na wykresie, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródła błędów,

·         odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabel, wykresów, rysunków, schematów,

·         wykorzystywanie wiadomości i umiejętności "fizycznych" w praktyce.

IV.    Formy oceniania:

·         odpowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych, podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych wypowiedzi, obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji teoretycznych, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu,

·         prace klasowe przeprowadzane po zakończeniu każdego działu,

·         kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiedziane) lub z większej partii materiału (zapowiedziane wcześniej),

·         rozwiązywanie zadań – podstawą oceny jest znajomość odpowiednich praw i wzorów, samodzielność pracy i poprawność rozwiązania,

·         aktywność obejmuje pracę ucznia na lekcji oraz zadania dodatkowe np. prezentacje multimedialne,

·         egzamin próbny - ocenie podlega wynik z fizyki w części przyrodniczej,

·         prace domowe, o ile uczeń wykaże się samodzielnością,

·         doświadczenie przygotowane w domu i zaprezentowane  wraz z omówieniem wyników w klasie,

·         udział w konkursach przedmiotowych (wyniki najwyższe – ocena celująca, wynik wyższy niż przeciętny - ocena bardzo dobra, ponadto ocenę celującą uczeń może otrzymać za awans do następnego etapu konkursu, udział w finale wojewódzkim; za zdobycie tytułu laureata uczeń otrzymuje ocenę celującą na koniec roku szkolnego,

·         udział w projekcie edukacyjnym - ocenie podlegają zaangażowanie, samodzielność, systematyczność, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, prezentacja efektów pracy.

V.     Ocena osiągnięć ucznia:

a)     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·         posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

·         samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązuje dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),

·         formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,

·         bez zarzutu posługuje się językiem przedmiotu,

·         podaje oryginalne pomysły na rozwiązywanie problemów,

·         swobodnie wykorzystuje wiedzę pochodząca z innych źródeł niż podręcznik przedmiotowy,

·         osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych różnego szczebla,

·         opanował w pełni wymagania na niższe oceny.

b)     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

·         swobodnie operuje wiedzą podręcznikową i stosuje ją w nowych sytuacjach, wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje ją w praktyce,

·         wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,

·         interpretuje wykresy,

·         uogólnia i wyciąga wnioski,

·         podaje nie schematyczne przykłady zjawisk fizycznych w przyrodzie,

·         rozwiązuje nietypowe zadania,

·         operuje kilkoma wzorami,

·         potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,

·         poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,

·         udziel pełnych odpowiedzi na zdawane pytania problemowe,

·         opanował w pełni wymagania na niższe oceny.

c)      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),

·         rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,

·         rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,

·         sporządza wykresy,

·         podejmuje próby wyprowadzania wzorów,

·         rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,

·         przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,

·         rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),

·         opanował w pełni wymagania na niższe oceny.

d)     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),

·         stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,

·         zna prawa i wielkości fizyczne,

·         podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,

·         opisuje proste zjawiska fizyczne,

·         ilustruje zagadnienie na rysunku, umieszcza wyniki w tabeli,

·         podaje podstawowe wzory,

·         stosuje prawidłowe jednostki,

·         udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,

·         podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,

·         językiem przedmiotu posługuje się nieprecyzyjnie,

·         opanował w pełni wymagania na niższe oceny.

e)     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·         ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem lecz nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

·         zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,

·         podaje przykłady zjawisk z życia codziennego,

·         rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy dużej pomocy nauczyciela,

·         potrafi wyszukać w zadaniu dane i szukane oraz zapisać je za pomocą symboli,

·         nieporadnie posługuje się językiem przedmiotu,

·         prowadzi starannie i systematycznie zeszyt przedmiotowy.

f)       Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,

·         nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,

·nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

VI.    Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej

Przy ustalaniu powyższych ocen nauczyciel korzysta ze średniej ważonej.

·         waga 3: prace klasowe, sprawdziany, pozaszkolne konkursy przedmiotowe, egzamin próbny,

·         waga 2: odpowiedź ustana, kartkówki, rozwiązywanie zadań, doświadczenie,

·         waga 1: aktywność na zajęciach, prace domowe, prezentacje.

VII.  Dostosowanie PSO z fizyki do możliwości uczniów

  1. Uczniowie posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych są oceniani zgodnie zaleceniami PPP.
  2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne a także sposób oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów mających orzeczenie PPP.
  3. Ocenianie uczniów z dysfunkcjami ma na celu motywowanie do pracy i docenianie małych sukcesów oraz wzmacnianie poczucia własnej  wartości.

VIII.  Informacja zwrotna

Nauczyciel - Uczeń

·         Nauczyciel informuje ucznia o wymaganiach i kryteriach oceniania.

·         Uczeń jest na bieżąco informowany o wynikach swojej pracy.

·         Nauczyciel motywuje do dalszej pracy.

PSO może podlegać ewaluacji.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z GEOGRAFII

 

1)    Cele sprawdzania osiągnięć ucznia:

·                     Strukturyzacja materiału nauczania geografii

·                     Sterowanie procesem nauczania

·                     Uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się

·                     Danie możliwości uczniom poznania własnych osiągnięć

·                     Zapobieganie niepowodzeniom w nauce

·                     Rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji

·                     Wyrobienie odwagi w zadawaniu pytań

 

2)    Kontrakt z uczniami

1.      Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

2.      Obowiązkiem każdego ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcje geografii

3.      Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczyciela geografii, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy

4.      Prace klasowe, odpowiedzi ustne, prace domowe są obowiązkowe

5.      Prace klasowe (sprawdziany) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy

6.      Krótkie sprawdziany – kartkówki (maksymalnie z trzech jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane

7.      Nauczyciel ma prawo przerwać dowolną pisemną pracę klasową uczniowi(lub całej klasie), jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej, której nie może poprawić

8.      Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) jest zobowiązany napisać ja w terminie uzgodnionym z nauczycielem

9.      Uczeń nieobecny w szkole podczas prac klasowych (sprawdzianów) ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w ciągu dwóch tygodni

10.   O wyniku pracy klasowej uczeń jest informowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej napisania

11.   Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w czasie dwóch tygodni od momentu oddania

12.   Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika, bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną obu ocen

13.   Ocen z kartkówek się nie poprawia

14.   Może być przeprowadzona niezapowiedziana z kartkówka z zadania domowego

15.   Ocenę z mapy świata i mapy Polski  można poprawić w ciągu całego roku z wyjątkiem okresu dwóch miesięcy; miesiąc przez wystawieniem oceny semestralnej i końcowej

16.   Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji  (uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie czytania listy obecności). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się; brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak atlasu brak zadania domowego niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; zgłoszenie tego faktu odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym w postaci kropki. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakująca lub źle napisaną pracę domową na następną lekcje.

17.   Za nieodrobienie pracy domowej, bez zgłoszenia nauczycielowi, brak zeszytu, ćwiczeń, atlasu, przyborów, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

18.   Powadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny, czytelny oraz posiadać komplet notatek i prac domowych

19.    Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (tydzień lub powyżej tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły

20.   Uczeń nieobecny 1 dzień ma obowiązek na następną lekcje przygotowany

21.   Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej

22.   Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych

23.   Za szczególne osiągnięcia na lekcji błyskotliwe pomysły, uczeń może od razy otrzymać ocenę bardzo dobrą

24.   Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu

 

W sprawie wszystkich kwestii nie omówionych w powyższym kontrakcie nauczyciel ma prawo podejmować własne decyzje, powiadamiając o tym uczniów, a wyjątkowe przypadki losowe traktować indywidualnie.

 

3)    Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów

 Pomiar osiągnieć odbywają się za pomocą następujących narzędzi:

1.    Prace pisemne

·      Prace klasowe/sprawdziany 45 min., zakres materiału, co najmniej z jednego działu

·      Testy (przykładowe zadania egzaminacyjne) – 45 min. lub 90 min.

·      Kartkówki – do 15 min. (zakres materiału z 1-3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z zadania domowego)

2.    Odpowiedzi ustne

3.    Odpowiedzi przy mapie

4.    Praca długoterminowa

5.    Prace domowe

6.    Obserwacja ucznia:

·         Przygotowanie do lekcji

·         Praca na lekcji

·         Praca w grupie

·         Praca w zeszycie

·         Praca w ćwiczeniach

7.    Inne formy aktywności np. udział w konkursie przedmiotowym

8.    Aktywny udział w pracach koła przedmiotowego

 

4)    Kryteria ocen poszczególnych form aktywności

1.    Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę:

Niedostateczną – poniżej 35% punktów,

Dopuszczającą – 35% -50% punktów,

Dostateczną – 51% - 70% punktów,

Dobrą – 71% - 88% punktów,

Bardzo dobrą - 89% -100% punktów,

Celującą – pułap oceny bdb + zadanie dodatkowe

2.    Ocena pracy domowej:

Praca domowa jest oceniania, o ile uczeń wykaże się samodzielnością rozwiązania.

3.    Ocena pracy długoterminowej:

·      Zrozumienie problemu

·      Wykorzystanie różnorodności źródeł

·      Oryginalność podejścia

·      Samodzielność pracy

·      Pracochłonność

·      Prezentacja problemu

·      Kompletność pracy

4.    Ocenianie innych form aktywności:

·      Praca w grupie: ocenie podlega sposób pracy w grupie (zaangażowanie, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętych roli w grupie, czas jej wykonania)

·      Praca na lekcji, aktywność

·      Udział w konkursie przedmiotowym, ocena cząstkowa celująca

·      Wyniki na poziomie wyższym – ocena cząstkowa bardzo dobra lub celująca

 

5)    Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej

Ocena semestralna/roczna jest wynikiem osiągnięć ucznia w ciągu całego semestru/roku szkolnego (nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych) i nie może być zmieniona w wyniku tzw. „zdawania”, bez pominięcia procedury formalnej tj. egzaminu sprawdzającego. Lub klasyfikacyjnego. Przy wystawieniu oceny śródrocznej oraz oceny rocznej w pierwszej kolejności są brane pod uwagę oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, mapy, a następnie pozostałe oceny.

 

6)    Informacja zwrotna

NAUCZYCIEL – UCZEŃ

1.    Nauczyciel informuje ucznia o wymaganiach i kryteriach oceniania.

2.    Uczeń jest na bieżąco informowany o wynikach swojej pracy.

3.    Nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju.

4.    Nauczyciel motywuje do dalszej pracy

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

 

7)    Ustalenia końcowe

1.    PSO może podlegać ewaluacji co semestr.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z HISTORII

1.  Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2.  Oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:

·         stopień celujący - 6

·         bardzo dobry - 5

·         dobry - 4

·         dostateczny - 3

·         dopuszczający - 2

·         niedostateczny - 1

3.  Ocenianie jest jawne, obiektywne i systematyczne.

4.  W celu wszechstronnego zaprezentowania osiągnięć uczniów ocenia się różnorodne przejawy ich umiejętności, dokonań i wiedzy. Na ocenę semestralną i roczną z historii składa się wiedza merytoryczna, posługiwanie się terminologią właściwą przedmiotowi, umiejętność uzasadniania, argumentowania, sposób rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność komunikowania, jasność, precyzyjność wypowiedzi, a także umiejętność powiązania wiadomości i wykorzystywania posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych.

5.  Sposoby zbierania informacji do oceny:

a)    prace pisemne:

-        prace klasowe (testy, sprawdziany) sprawdzające znajomość przerobionego materiału (2 w semestrze),

-        sprawdziany wiedzy uczniów (ok.15 minutowe kartkówki z 3 ostatnich tematów lekcji),

b)    wypowiedzi ustne:

-        odpowiedź ustna (z materiału przerabianego na 3 ostatnich tematach lekcyjnych),

-        udział w dyskusji,

-        przygotowywanie referatów lub dodatkowych materiałów prezentowanych następnie w czasie lekcji,

-        aktywność w czasie lekcji.

c)    rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,

d)    prowadzenie zeszytu.

6.  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych w ciągu dwóch tygodni, jeżeli istnieją uzasadnione przyczyny nieprzygotowania.

7.  Uczeń, który nie pisał testu (sprawdzian, kartkówka) z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma obowiązek napisać go w terminie do dwóch tygodni po teście. W przypadku niestawienia się na test w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

8.  Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze być nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o tym poinformować nauczyciela na początku lekcji.

9.  Uczeń otrzymuje w ciągu semestru minimum 3 oceny cząstkowe.

10.  Uczniowie informowani są o ocenach na bieżąco (stawiając ocenę nauczyciel w kilku słowach ją uzasadnia).

11.  Nauczyciel wystawia ocenę końcową (semestralną i roczną) na podstawie ocen cząstkowych z uwzględnieniem możliwości i starań ucznia oraz wag. Uczeń ma prawo dokonać samooceny.

12.  Informacje o postępach ucznia przekazywane są rodzicom podczas indywidualnych konsultacji. Nauczyciel przechowuje sprawdzone prace ucznia do końca danego roku szkolnego i na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnia je na terenie szkoły.

13.  Informacja o przewidywanej ocenie rocznej jest przekazywana uczniom i rodzicom.

14.  W przypadku nieklasyfikowania uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny złożony z części pisemnej i ustnej. Wymagania egzaminacyjne i egzamin przygotowuje nauczyciel.

15.  Kryteria oceniania:

 

Ocena dopuszczająca:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych (jest to podstawowa wiedza i umiejętności niezbędne do wykonania samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności):

-      posiada konieczną wiedzę z historii Polski i świata,

-      zna podstawowe pojęcia z zakresu historii,

-      potrafi uszeregować wydarzenia w czasie (umieszcza wydarzenia i daty na osi czasu – linii chronologicznej) i przestrzeni (wskazać na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń), w związkach poprzedzania, współistnienia i następstwa (potrafi określić kolejność wydarzeń),

-      potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem, encyklopedią aby zgromadzić podstawowe informacje dla opisu i oceny faktów,

-      przy pomocy nauczyciela potrafi ocenić dane wydarzenie i uzasadnić własne stanowisko.

-      kojarzyć postacie historyczne z wydarzeniami.

 

Ocena dostateczna:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował kompetencje określone

poziomem wymagań koniecznych i podstawowych:

-      dysponuje w stopniu dostatecznym zasobem wiedzy przewidzianej przez program nauczania,

-      zna daty, fakty i pojęcia złożone,

-      zna przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń oraz rolę postaci historycznych w tych wydarzeniach,

-      potrafi samodzielnie uporządkować chronologicznie fakty i wydarzenia (ustalić następstwo w czasie faktów i wydarzeń historycznych),a następnie nanieść je na linię czasu,

-      zna podstawowe źródła wiedzy o przeszłości i wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji,

-      potrafi zredagować notatkę, ułożyć plan i przedstawić rekonstrukcję wydarzeń na podstawie treści podręcznika,

-      poprawnie wyraża swoje myśli w mowie i piśmie.

 

Ocena dobra:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wymaganą programem nauczania:

-      zna daty, fakty i pojęcia złożone,

-      zna postacie historyczne i potrafi ocenić ich rolę w omawianych wydarzeniach,

-      potrafi określić czas trwania wydarzeń (zna daty początkowe i końcowe omawianych wydarzeń),

-      potrafi wyjaśnić zależności między różnymi dziedzinami życia człowieka, dostrzega dynamikę zmian w przeszłości, a także porównując wydarzenia z przeszłości dostrzega analogie historyczne,

-      potrafi wyjaśnić różnice w opisie tych samych wydarzeń przez różnych autorów (wykazuje się dobrą znajomością źródeł, rozumie tekst źródłowy i potrafi go zinterpretować),

-      prawidłowo posługuje się terminologią historyczną i wykorzystuje mapę jako źródło informacji,

-      jest aktywny na lekcjach (bierze udział w dyskusji, prezentuje własne zdanie), wykonuje prace związane z procesem lekcyjnym i jej kreatywny (uczestniczy w inscenizacjach lekcyjnych i chętnie wchodzi w role).

 

Ocena bardzo dobra:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę określoną programem oraz wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań przedmiotem, poprzez czytanie lektur i uczestnictwo w szkolnych konkursach historycznych:

-      posiada kompetencje określone wymaganiami na niższe oceny

-      zna daty faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,

-      zna zależność między dziejami Polski i powszechnymi, potrafi ocenić i porównać analogiczne zjawiska w różnych krajach,

-      zna źródła historyczne i ocenia ich przydatność do rekonstrukcji wydarzeń historycznych,

-      potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w różnych źródłach historycznych i środkach wiedzy historycznej (podręcznik, różne rodzaje map, tekst źródłowy, literatura),

-      na podstawie różnych przekazów źródłowych i wiedzy ogólnej potrafi przedstawić własny obraz przeszłości oraz formułować własne wnioski, oceny i sądy historyczne oraz je uzasadnić (np. biorąc udział w dyskusji),

-      dostrzega związek między wydarzeniami w przeszłości a teraźniejszością,

-      potrafi rozpoznać rodzaje tempa zmian i wyjaśnić różnice (gwałtowne – rewolucyjne, stopniowe – ewolucyjne)

 

Ocena celująca:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, systematycznie pracuje nad pogłębieniem wiedzy historycznej, czyta książki historyczne, uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i poza szkolnych konkursach
i olimpiadach historycznych, a jego zasób wiedzy i umiejętności historyczne wskazują na wyraźne uzdolnienia humanistyczne.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z INFORMATYKI

 

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie:

1. Podstawy programowej dla gimnazjum z informatyki.

2. Programu nauczania informatyka gimnazjum autorstwa Grażyny Koba.

3. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

KRYTERIA OCENIANIA

1.    Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką i przejawianie zainteresowania. W dalszej kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy.

2.    Rozpoznaniu poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności służą:

·         obserwacja bieżącej pracy;

·         obserwacja ucznia na lekcji (m.in. samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, aktywność na lekcji);

·         wykonana przez ucznia praca – utworzony lub zmodyfikowany dokument komputerowy, m.in. rysunek, prezentacja, tekst, tabela arkusza kalkulacyjnego, prezentacja multimedialna, strona internetowa, program komputerowy;

·         zadania sprawdzające.

3.    Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik („Informatyka dla gimnazjum”, Grażyna Koba).

4.    Uczeń może otrzymać ocenę za:

·         Odpowiedź ustną – zakres trzy tematy wstecz.

·         Ćwiczenia praktyczne.

·         Praca klasową – po zakończeniu działu programu.

·         Aktywność na lekcji.

·         Referat.

·         Zadanie domowe.

·         Prace w grupach.

·         Za nieprzestrzeganie regulaminu pracowni uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

5.    Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni.

6.    Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg skali i zasad Szkolnego WSO.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

na podstawie: Opisu założonych osiągnięć ucznia – przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne – Grażyna Koba

 

1.   Komputer i grafika komputerowa

 

Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera

wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej

omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej, np. drukarki, skanera

omawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej, np. tablicy interaktywnej, kamery cyfrowej i internetowej

potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń  techniki użytkowej;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych oraz urządzeniach techniki użytkowej;

korzysta z dokumentacji urządzeń elektronicznych

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci

umieszcza skrót programu na pulpicie;

wybiórczo korzysta z Pomocy do programów;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowy

potrafi skorzystać w razie potrzeby z Pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; potrafi pobrać program, np. darmowy, z Internetu i zainstalować go

określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci

wie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

wie, czym jest licencja na program, i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowej

zna pojęcie: prawo autorskie;

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;

omawia przejawy przestępczości komputerowej

wyjaśnia różnice między różnymi rodzajami licencji;

rozumie zasady licencji na używany program

korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji

 

 

Opracowywanie za pomocą komputera obrazów (rysunków, zdjęć)

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie plik

zna i omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na wybranym nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowe

zna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

wie, czym są warstwy obrazu; tworzy obraz z wykorzystaniem pracy na warstwach;

korzysta z różnych narzędzi selekcji;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunek

przekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości dwóch wybranych programów graficznych;

tworzy rozbudowane animacje komputerowe;

zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu, stosując wybrane programy graficzne;

wykonuje fotomontaż, korzystając z możliwości pracy na warstwach obrazu;

tworzy animacje, korzystając z możliwości pracy na warstwach i z przekształceń fragmentów obrazu;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku

samodzielnie wyszukuje możliwości wybranego programu graficznego;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

 

Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy

rozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi

pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusów

omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest firewall

utrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adwarespyware


2.   Praca z dokumentem tekstowym

 

Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku

zna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach

zna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna podstawowe zasady pracy z tekstem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron);

potrafi podzielić tekst na kolumny

zna i stosuje metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego z zachowaniem połączenia oraz omawia różnice między tymi dwiema metodami;

stosuje przypisy; zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować; stosuje odpowiednio spacje nierozdzielające;

drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem" i omawia różnicę między obiektem osadzonym a połączonym

 

3.   Internet i multimedia

 

Komputer jako źródło informacji

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje w Internecie informacje według prostego hasła;

porusza się po stronie WWW

zna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek

wymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danych

opisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony

potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje

redaguje i wysyła list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety

potrafi założyć konto pocztowe przez stronę WWW;

dołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej; zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

zna sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

dba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji: omawia m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowe

uczestniczy w dyskusji na wybranym forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka), uwzględniając zasady korzystania z tych usług

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie e-usług

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu

zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie;

wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW

potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, tworzyć prostą strukturę strony;

umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i rozmiar czcionki;

wie, jak założyć internetowy dziennik – blog

zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML;

potrafi wstawiać obrazy do utworzonych stron;

umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza;

wie, czym są systemy zarządzania treścią i tworzy prosty blog w oparciu o wybrany system

formatuje tekst na stronie, wstawia tabele;

dba o poprawność merytoryczną i redakcyjną tekstów;

potrafi utworzyć prostą stronę (m.in. zawierającą blog) w oparciu o wybrany system zarządzania treścią; dodaje nowe wpisy, przydziela wpisy do kategorii, dodaje tagi;

publikuje utworzone strony w Internecie;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

zna większość znaczników HTML;

posługuje się wybranym programem przeznaczonym do tworzenia stron WWW;

potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron;

publikuje stronę WWW w Internecie

 

 

Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wie, czym jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia;

zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji;

tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i grafikę;

zapisuje prezentację i potrafi uruchomić pokaz slajdów

zna cechy dobrej prezentacji;

podaje przykładowe programy do tworzenia prezentacji;

wykonuje przejścia między slajdami;

stosuje tło we wszystkich slajdach; potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdu;

zmienia kolejność slajdów; usuwa niepotrzebne slajdy

przygotowuje plan prezentacji; planuje wygląd slajdów;

korzysta z szablonów; dobiera odpowiedni szablon do danej prezentacji; potrafi ustawić jednakowe tło dla wszystkich slajdów oraz inne dla wybranego slajdu;

wstawia na slajd hiperłącza, umieszcza przyciski akcji;

dba o poprawność redakcyjną tekstów

umieszcza w prezentacji efekty dźwiękowe;

przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego;

współpracuje w grupie przy tworzeniu projektu, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów


4.   Algorytmika i programowanie

 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu

wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami

omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym;

realizuje algorytm liniowy i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym

wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego;

realizuje algorytm iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe;

określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem;

buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego

pisze proste programy w języku Logo, używając podstawowych poleceń

pisze proste programy, używając podstawowych poleceń wybranego języka programowania (korzysta z wybranego środowiska programowania, np. Logomocja, Scratch, Baltie) 

realizuje prostą sytuację warunkową, korzystając z wybranego środowiska programowania

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

zapisuje algorytmy iteracyjne, korzystając z wybranego środowiska programowania

wyjaśnia zasady programowania i kompilowania oraz wie, jak są pamiętane wartości zmiennych; odróżnia kompilację od interpretacji;

korzystając z wybranego środowiska programowania, pisze programy zastosowaniem procedur

opisuje algorytm, znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym, na przykładzie wyboru najwyższego ucznia spośród pięciu

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym na przykładzie wyboru największej liczby spośród n liczb – stosuje przeszukiwanie liniowe;

stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w zabawie w zgadywanie liczby

omawia algorytm sortowania przez wybór na konkretnym przykładzie; analizuje gotową listę kroków tego algorytmu

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym – stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie;

omawia algorytm sortowania bąbelkowego na konkretnym przykładzie

tworzy schematy blokowe wybranych algorytmów, korzystając z programu edukacyjnego

 

 

5.   Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

 

Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł;

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu;

zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym

zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczby;

tworzy wykres składający się z dwóch serii danych, potrafi dodać do niego odpowiednie opisy

potrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i innych obliczeń; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania;

wykonuje w arkuszu proste obliczenia z dziedziny fizyki, matematyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wyników; drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowania

potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy, kołowy;

wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia z pliku tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego

zna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

wyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną a połączoną;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

stosuje arkusz do rozwiązywania prostych zadań rachunkowych z zakresu objętego programem nauczania gimnazjum

 

stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

stosuje arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków);

wie, na czym polegają modelowanie i symulacja

wyjaśnia, na czym polega modelowanie rzeczywistości;

korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia,  na czym polega modelowanie

realizuje algorytm z warunkami i iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym

wykonuje prosty model, np. rzutu monetą, korzystając z arkusza kalkulacyjnego

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do analizy wyników eksperymentów

korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania;

posługuje się arkuszem kalkulacyjnym do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne

 

 

 

6.   Bazy danych

 

Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje przykłady baz danych ze swojego otoczenia, np. wykorzystywanych w szkolnym sekretariacie, bibliotece;

na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę – określić, jakie informacje są w niej pamiętane i wyjaśnić pojęcia: tabela, rekord, pole;

korzystając z gotowego formularza, potrafi zaktualizować dane w rekordzie i dopisać nowy rekord;

potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i omówić, czego dotyczyło zapytanie;

prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów

podaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

podaje przykłady oprogramowania do tworzenia baz danych; wymienia obiekty, jakie może zawierać plik bazy danych;

wyjaśnia pojęcie klucza; potrafi ustalić porządek malejący lub rosnący w bazie według podanych przez nauczyciela kluczy;

wyjaśnia funkcję formularzy i raportów;

tworzy proste zapytanie na podstawie gotowej tabeli, korzystając z kreatora zadań

wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych w bazach danych;

projektuje tabelę, stosując podstawowe zasady tworzenia tabel;

tworzy prosty formularz za pomocą kreatora zadań;

tworzy kwerendy w widoku projektu; w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego lub dwóch pól);

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;

drukuje raporty

tworzy formularze, dostosowując formularz do wprowadzanych danych; potrafi skorzystać z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku projektu;

umieszcza w raporcie podsumowania, określające dane statystyczne (minimum, maksimum), porządkuje dane w raporcie według zadanych kryteriów;

wymienia i omawia etapy projektowania systemów informatycznych;

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe

potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym ustalić pola, zaprojektować formularz, zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć;

podaje przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie;

rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytania;

potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

Przedmiotowy system oceniania opiera się na Szkolnym Systemie Oceniania. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

 

Formy oceniania postępów uczniów

 

Ocenianie postępów uczniów jest dokonywane systematycznie i przyjmuje następujące formy:

 

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

 

W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje powyżej wymienione formy. Na podstawie ocen cząstkowych nauczyciel wystawia oceny śródroczne i roczne. Nauczyciel stosuje następujące kryteria:

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

MÓWIENIE

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

PISANIE

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         potrafi popisać się dłuższą wypowiedzią, zawierającą różnego rodzaju zdania złożone

·         buduje tekst według zasady: wstęp, rozwinięcie i zakończenie;

·         używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

SŁUCHANIE (rozumienie tekstu mówionego i słuchanego)

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

CZYTANIE

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

Tryb poprawiania ocen

 

 

Ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajeć edukacyjnych

 

 

Skala procentowa oceniania prac klasowych

 

Prace klasowe oceniane są według następującej skali:

 

0% - 34% - ocena niedostateczna

35% - 50% - ocena dopuszczająca

51% - 70% - ocena dostateczna

71% - 88% - ocena dobra

89% - 100% - ocena bardzo dobra

 

Szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen

 

 

We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższych punktach obowiązują odpowiednie zapisy w WSO.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

1.      Wymagania edukacyjne są zgodne z Podstawą Programową oraz programem Nowej Ery „Słowa na czasie”.

2.      W każdym semestrze kontroli i ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

-      wypowiedzi ustne na lekcji oraz przygotowywane w domu,

-      recytacja utworów poetyckich lub prozy,

-      technika głośnego czytania,

-      sprawdzian czytelniczy, sprawdzający stopień rozumienia czytanego tekstu oraz posługiwanie się poznanymi terminami z teorii literatury,

-      prace klasowe, redagowanie różnych form wypowiedzi,

-      sprawdziany z nauki o języku,

-      dyktanda,

-      pisemne prace domowe,

-      znajomość lektur obowiązkowych,

-      zadania nadobowiązkowe – stosownie do zainteresowań.

3.      Wszystkie oceny są jawne.

4.      Ocenami decydującymi o wynikach semestralnych czy rocznych są stopnie z prac klasowych i odpowiedzi ucznia. Ważna jest także systematyczność w odrabianiu prac domowych oraz zaangażowanie ucznia na lekcjach języka polskiego.

5.      Prace klasowe są obowiązkowe. Nauczyciel ma obowiązek poinformować o ich terminie na tydzień przed sprawdzianem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły, po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami.

6.      Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace klasowe  w terminie 2 tygodni.

7.      Wszystkie prace klasowe uczniów gromadzone są w teczkach i przechowywane przez nauczyciela. Wgląd do nich mają uczniowie oraz rodzice. Pozostałe prace pisemne powinny być wklejone do zeszytu ucznia.

8.      Prace pisemne (wypracowania) oceniane są według następujących kryteriów:

-      zgodność treści z tematem i wyczerpanie tematu, oryginalność,

-      właściwa forma i kompozycja,

-      poprawność języka, zasób słownictwa, styl,

-      poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

9.      Ocenianie prac klasowych, sprawdzianów z nauki o języku oraz testów jest zgodne z WSO, a zdobyte przez ucznia punkty przelicza się na oceny szkolne:

a)  niedostateczny: 0% - 34% pkt.

b)  dopuszczający: 35% - 50% pkt.

c)   dostateczny: 51% - 70% pkt.

d)  dobry: 71% - 88% pkt.

e)  bardzo dobry: 89% - 100% pkt.

f)    celujący: pułap oceny bardzo dobrej + zadanie dodatkowe

10.   Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z prac klasowych i testów (ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok pierwszej noty).

11.   Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.

12.   Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń, oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. Wskazane jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania.

13.   Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych konsekwencji (brak zadania domowego, nieprzeczytanie lektury, brak zeszytu, ćwiczenia itp.).

14.   Za twórczy i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać plusa. Pięć plusów składa się na ocenę bardzo dobrą za aktywno&#