Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

 


Podstawy prawne:

1.  art. 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2.  § 48, § 49, § 50 Statutu Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego,

2)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3)    Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły,

4)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,

5)    Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,

6)    Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rady,

7)    Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.

2.  Rada może wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego zakresu działania należą w szczególności zadania i kompetencje przewidziane w Regulaminie dla protokolanta.

3.  Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut.

 

§ 2

1.  W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

2.  W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora, pracownik organu nadzoru pedagogicznego, któremu powierzono pieczę nad Szkołą, a także przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę.

3.  Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym. Rada może ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.

4.  Posiedzenia Rady są protokołowane.

5.  Posiedzenia Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6.  Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posiedzeń komisji.

 

§ 3

1.  Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu Szkoły.

2.  Członkowie Rady obecni na posiedzeniu Rady lub posiedzeniu komisji dokumentują swój udział podpisem na liście osób wchodzących w skład Rady (lista obecności).

3.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych w trakcie prac Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 


§ 4

1.  Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

2.  Przewodniczący Rady w szczególności:

1)    przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenie Rady,

2)    podpisuje uchwały Rady,

3)    podpisuje wraz z protokolantem protokoły z posiedzenia Rady,

4)    realizuje uchwały Rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy.

3.  Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, Przewodniczący może upoważnić Wicedyrektora Szkoły.

 

§ 5

1.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.  Uchwały są podejmowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, w głosowaniu jawnym.

3.  Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym, według zasad przewidzianych w ust. 1.

4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji.

 

Rozdział 2

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

 

§ 6

1.  Posiedzenia Rady są organizowane:

1)    przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)    w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3)    po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

4)    w innych przypadkach z inicjatywy Przewodniczącego,

5)    w miarę bieżących potrzeb.

2.  W sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 5, posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.

3.  Wystąpienia, o których mowa w ust. 2, kierowane są w formie pisemnej do Przewodniczącego.

4.  Pisma wymienione w ust. 3, powinny wskazywać sprawy wymagające zwołania posiedzenia Rady oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.

5.  Przewodniczący, w miarę organizacyjnych możliwości, pozytywnie załatwia wniosek lub inicjatywę o zorganizowanie posiedzenia Rady.

6.  Członkowie Rady popierający inicjatywę zorganizowania posiedzenia Rady, potwierdzają to poparcie własnoręcznym podpisem.

 

§ 7

1.  Przygotowanie posiedzenia Rady polega w szczególności na opracowaniu porządku posiedzenia oraz zawiadomieniu członków Rady o terminie posiedzenia – ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia.

2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się również do wymienionych w § 6 ust. 2, podmiotów występujących o zorganizowanie posiedzenia Rady.

3.  Zawiadomienia o terminie i tematyce posiedzenia Rady dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

4.  W uzasadnionych przypadkach zawiadomienia można dokonać najpóźniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia (posiedzenie nadzwyczajne).

5.  Informację o posiedzeniu Rady umieszcza się również na terenie Szkoły w miejscu zapewniającym zapoznanie się z nią wszystkich zainteresowanych.

 

§ 8

1.  Rada zatwierdza porządek posiedzenia.

2.  Głosowanie w sprawie porządku posiedzenia odbywa się po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu jego prawomocności.

3.  Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2, członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje co do uzupełnienia porządku posiedzenia.

4.  Propozycje wymienione w przepisie poprzedzającym oraz innego rodzaju wnioski formalne poddawane są pod głosowanie Rady.

5.  W nadzwyczajnych przypadkach prowadzący posiedzenie może zaproponować zmianę zatwierdzonego porządku posiedzenia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do posiedzeń komisji.

 

§ 9

1.  Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać:

1)    numer i datę,

2)    stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum),

3)    wymienione osoby zaproszone lub z głosem doradczym,

4)    zatwierdzony porządek obrad,

5)    stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6)    przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7)    podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

2.  Protokół posiedzenia udostępnia się członkom Rady do wglądu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia.

3.  Każdy z członków Rady ma prawo zaznajamiać się z treścią protokołu posiedzenia i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.

4.  Uwagi, o jakich mowa w ust. 3, można zgłaszać w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia protokołu posiedzenia do wglądu. Niezgłoszenie żadnej uwagi nie jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady.

 

§ 10

1.  Uchwały Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających:

1)    tytuł uchwały,

2)    podstawę prawną,

3)    tekst uchwały,

4)    podpis Przewodniczącego.

2.  Tytuł uchwały składa się z następujących części:

1)    oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

2)    daty podjęcia uchwały,

3)    możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

3.  Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

 

§ 11

1.  Projekt uchwały przygotowuje:

1)    Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady,

2)    specjalnie do tego celu powołana komisja.

 

Rozdział 3

Komisje Rady

 

§ 12

1.  Do pomocy w realizacji swoich zadań, a w szczególności do przygotowywania materiałów na posiedzenia Rady, Rada maże powoływać stałe lub doraźne komisje.

 

Rozdział 4

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

§ 13

1.  Zmiana (nowelizacja) regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2.  Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3.  Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.

4.  jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza w formie obwieszczenia tekst jednolity Regulaminu.

 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.