Regulamin Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

 


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

§ 2

1.    Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.

2.    Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

 

§ 3

1.    Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.

2.    Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

 

Rozdział II

Wybory do Rady

 

§ 4

Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

 

§ 5

Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.

 

§ 6

Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

 

§ 7

Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

 

§ 8

Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

 

§ 9

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

 

§ 10

Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

§ 11

Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.

 

§ 12

Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w wyborach do Rad Oddziałów, wyłania się kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku, gdy dwie osoby mają równą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.

 

§ 13

Kandydaci wyłonieni na podstawie § 11 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu czternastu dni od terminu wyborów.

 

§ 14

Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie czternastu dni od terminu wyborów.

 

Rozdział III

Władze Rady

 

§ 15

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 16

1.    Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.    Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.

3.    Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.    Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

Rozdział IV

 

§ 17

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.

2.    Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.

4.    Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

 

§ 18

1.    Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.

2.    Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.

3.    W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

4.    Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.

 

§ 19

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.    Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

Rozdział V

Podejmowanie uchwał

 

§ 20

1.    Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.

2.    Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3.    Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie jawnym.

 

§ 21

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

§ 22

Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki członków Rady

 

§ 23

1.    Członkowie Rady mają prawo:

        1)    dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

        2)    wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

        3)    głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

2.    Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia na posiedzeniach Rady.

 

Rozdział VII

Fundusze Rady

 

§ 24

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 

§ 25

Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)  Dyrektor,

2)  Rada Pedagogiczna.

 

§ 26

1.    Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.    Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem trzech upoważnionych osób: Przewodniczącego, Skarbnika i Dyrektora.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.