S T A T U T

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku

 

(tekst ujednolicony)

kwiecień 2014 r.


Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 – Przepisy definiujące

Rozdział 2 – Podstawowe informacje o Gimnazjum

Rozdział 3 – Cele i zadania Gimnazjum

Rozdział 4 – Wewnątrzszkolny system oceniania

Dział II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Rozdział 1 – Zagadnienia podstawowe

Rozdział 2 – Dyrektor Gimnazjum

Rozdział 3 – Inne stanowiska kierownicze

Rozdział 4 – Rada Pedagogiczna

Rozdział 5 – Rada Rodziców

Rozdział 6 – Samorząd Uczniowski

 

DZIAŁ III ORGANIZACJA GIMNAZJUM

Rozdział 1 – Planowanie działalności Gimnazjum

Rozdział 2 – Podstawowe formy działalności edukacyjnej

Rozdział 3 – Szczególne formy działalności edukacyjnej

Rozdział 4 – Świetlica szkolna

Rozdział 5 – Biblioteka szkolna

Rozdział 6 – Stołówka szkolna

Rozdział 7 – Monitoring

 

DZIAŁ IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

Rozdział 1 – Zagadnienia podstawowe

Rozdział 2 – Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

Rozdział 3 – Zakres zadań wychowawcy i zasady współpracy z rodzicami

Rozdział 4 – Zakres zadań pedagoga szkolnego

Rozdział 5 – Zakres zadań innych pracowników Gimnazjum

 

DZIAŁ V UCZNIOWIE

Rozdział 1 – Zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum

Rozdział 2 – Prawa i obowiązki ucznia

Rozdział 3 – Nagrody i kary

 

DZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

Dział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

 

Przepisy definiujące

 

§ 1

1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego

2)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

3)    Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum,

4)    Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum,

5)    uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6)    wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum,

7)    organie prowadzącym Gimnazjum – należy przez to rozumieć Burmistrza Drezdenka,

8)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum – należy przez to rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.,

9)    poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

2.  Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator.

 

Rozdział 2

 

Podstawowe informacje o Gimnazjum

 

§ 2

1.  Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku jest szkołą publiczną. 

2.  Siedziba Gimnazjum znajduje się w Drezdenku, pl. Wolności 8.

                              

 

§ 3

1.  Ustalona nazwa: Gimnazjum nr 1 imienia Józefa Nojiego w Drezdenku używana jest przez Gimnazjum w pełnym brzmieniu. 

 

§ 4

1.  Gimnazjum ma własny hymn i sztandar.

2.  Tekst hymnu określa załącznik nr 1 do Statutu.


§ 5

1.  Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.

2.  Gimnazjum prowadzi oddziały sportowe i klasy ze zwiększoną liczbą godzin z muzyki.

3.  Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z:

1)    biblioteki,

2)    świetlicy,

3)    stołówki,

4)    gabinetu terapii pedagogicznej,

5)    gabinetu pielęgniarki szkolnej.   

 

§5a 

1.  Zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku:

1)    do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum,

2)    absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie wniosku składanego przez rodziców (prawnych opiekunów) i  w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2.  Postępowanie rekrutacyjne:

1)    termin – określony w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego,

2)    wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie do gimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej,

3)    kryteria przyjęcia do gimnazjum:

a)    ocena zachowania wyższa od nagannej,

b)    ocena z j. polskiego, matematyki i j. obcego co najmniej dostateczna;

4)    liczba możliwych punktów do uzyskania przez kandydata wynosi max 100 w tym:

a)    za wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej – 40 pkt.,

b)    za ocenę z j. polskiego – max 6 pkt.,          

c)    za ocenę z matematyki – max 6 pkt.,

d)    za ocenę z j. obcego – max 6 pkt.,

e)    za ocenę zachowania – max 5 pkt.,

f)     za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 12 pkt.,

g)    za szczególne osiągnięcia w nauce – laureat konkursów przedmiotowych – 20 pkt., finalista – 15 pkt.,

h)   za osiągniecia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 5 pkt. oraz na szczeblu powiatowym – 3 pkt.    

3.  Zasady przyjęcia do oddziału sportowego:

1)    Do oddziału sportowego przyjmowani są uczniowie, którzy spełniają następujące warunki:

a)    bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia,

b)    pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę podjęcia nauki w oddziale sportowym,

c)    uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej ustalonej przez komisję rekrutacyjną, trenera lub instruktora,

d)    próby w teście sprawnościowym wybiera i przeprowadza komisja rekrutacyjna,

e)    testy sprawnościowe obejmują:

-     motorykę próby szybkości, zwinności, siły i skoczności,

-     elementy techniki gry w piłkę siatkową lub piłkę nożną na poziomie podstawowym.

 

§ 6

1.  Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2.  Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Gimnazjum, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad określonych w § 28, w związku z § 27 Statutu.  

 

§ 7

1.  W Gimnazjum mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej
i opiekuńczej szkoły.

2.  Podjęcie działalności w Gimnazjum przez stowarzyszenie lub inna organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

3.  Zasady funkcjonowania w Gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 8

1.  Gimnazjum jest jednostką budżetową. 

2.  W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.

3.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy. 

 

§ 9

1.  Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 3

 

Cele i zadania Gimnazjum

 

§ 11

1.  Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2.  Gimnazjum stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniających indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

 

§ 12

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci.

 

§ 13

W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego Gimnazjum realizuje trzeci etap edukacyjny, wspomagając rozwój ucznia jako osoby, wprowadzając ucznia w świat wiedzy naukowej, wdrażając go do samodzielności, pomagając mu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz przygotowując ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

§ 14

1.  W zakresie działalności dydaktycznej Gimnazjum realizuje podstawy programowe, a poprzez to w szczególności:

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,

2)    działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,

3)    zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2.  Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych.

3.  Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 15

1.  Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2.  W zakresie działalności wychowawczej Gimnazjum w szczególności: 

1)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów,

2)    wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

3)    upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

4)    kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

5)    sprzyja zachowaniom proekologicznym,

6)    umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

7)    szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

8)    budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska,

9)    wdraża do dyscypliny i punktualności.

3.  Gimnazjum realizuje Program Wychowawczy (załącznik nr 2) i Szkolny Program Profilaktyki (załącznik nr 3) uchwalane przez Radę Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 16

1.  Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez Gimnazjum możliwości.

2.  Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)    ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2)    sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami.

 

§ 17

1.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:

1)    podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)    podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

2.  Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 18

1.  Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Gimnazjum.

2.  Projekt planu przygotowuje specjalnie do tego celu powołana komisja Rady Pedagogicznej.

3.  Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa załącznik nr 5 do Statutu.

 

§ 19

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

§ 20

1.  Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na: 

1)    udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Gimnazjum, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,

2)    występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Gimnazjum o udzielenie pomocy w zakresie przekraczającym możliwości Gimnazjum, 

3)    zapewnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

4)    udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do wydania opinii, orzeczenia oraz dostosowania wymagań edukacyjnych dla możliwości psychofizycznych uczniów.

2.  Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 21

1.  Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

2.  W miarę możliwości organizacyjnych Gimnazjum, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.  Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.

4.  Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

Rozdział 4

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

§ 22

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych.

2.  Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy.

3.  (uchylony).

 

§ 23

1.  Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są:

1)    przez nauczyciela – o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstaw edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o zasadach otrzymywania do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych,

2)    przez wychowawcę – o zasadach oceniania zachowania oraz o obowiązującej w Gimnazjum skali ocen, o której mowa w § 25 ust. 1-2.

2.  Na podstawie zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.


§ 24 

Klasyfikacje śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu trwania zajęć dydaktycznych.

 

§ 25

1. 

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

 
W Gimnazjum obowiązuje następująca skala ocen: (bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych): 

1)     stopień celujący               

2)     stopień bardzo dobry      

3)     stopień dobry                    

4)     stopień dostateczny        

5)     stopień dopuszczający

6)     stopień niedostateczny

2.  Skala ocen bieżących zawarta jest w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik nr 6 do Statutu.

3.  W Gimnazjum obowiązuje następująca skala ocen zachowania ucznia:

1)    wzorowe

2)    bardzo dobre

3)    dobre

4)    poprawne

5)    nieodpowiednie

6)    naganne 

4.  Oceny uczniów realizujących podstawę programową dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi ustalanymi w wyniku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dokonywane przez Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z rodzicami.


§ 26

1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

2.  Na co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, z tym że:

1)    w przypadku ocen rocznych rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną i obniżoną oceną zachowania informowani są w formie pisemnej, za pośrednictwem wychowawcy,

2)    rodzice pozostałych uczniów informowani są podczas spotkań klasowych,

3)    uczniowie informowani są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

3.  W razie potrzeby wychowawca z inicjatywy własnej albo na prośbę ucznia lub jego rodziców informuje o warunkach dopuszczalności przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego albo egzaminu poprawkowego.

 

§ 27

1.  W przypadku braku podstaw do klasyfikowania ucznia z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego, z powodu nieobecności na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania, uczeń może przystąpić do egzaminu lub egzaminów klasyfikacyjnych.

2.  Uprawnienie do egzaminu klasyfikacyjnego realizowane jest:

1)    na skierowany do Dyrektora wniosek ucznia lub jego rodziców, albo uzgodniony z uczniem i jego rodzicami wniosek nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, bądź wychowawcy – jeżeli nieobecność była usprawiedliwiona,

2)    na prośbę ucznia lub jego rodziców i za zgodą Rady Pedagogicznej - jeżeli nieobecność była nieusprawiedliwiona.

3.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a jeżeli jest to niemożliwe z powodu jego nieobecności, inny nauczyciel Gimnazjum posiadający kwalifikacje takie same lub uznane za zbliżone, wyznaczony przez Dyrektora (nauczyciel egzaminujący).

4.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie ustnej lub pisemnej albo w obu tych formach łącznie, o czym rozstrzyga nauczyciel egzaminujący, zawiadamiając o tym Dyrektora.

5.  Termin egzaminu klasyfikującego wyznacza Dyrektor zgodnie w WSO.

 

§ 28

Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do egzaminu klasyfikacyjnego ucznia realizującego indywidualny tok lub program nauki, albo spełniającego obowiązek szkolny poza Gimnazjum, z tym że termin egzaminu może być wyznaczany, nie później niż na 4 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.


§ 29

1.  Na zasadach określonych w odrębnych przepisach uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, z których uzyskał ocenę niedostateczną.

2.  (uchylony).

 

 

Dział II

 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

 

Rozdział 1

 

Zagadnienia podstawowe

 

§ 30

1.  Zadania i kompetencje organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nad Gimnazjum nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Gimnazjum w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2.  Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Gimnazjum wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

 § 31

1.  Gimnazjum kieruje Dyrektor, przy pomocy Wicedyrektora.

2.  Dyrektor w celu wykonywania swoich uprawnień i zadań wydaje zarządzenia i decyzje.

 

§ 32

Kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 

 

§ 33

W Gimnazjum działają organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

 

§ 34

1.  Działające w Gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności. 

2.  Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa ust. 1, Dyrektor organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 35

1.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2.  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy – także organ prowadzący Gimnazjum.

3.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

§ 36

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

 

§ 37

1.  Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gimnazjum organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

2.  Przepis § 35 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 38

Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)    odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2)    odpowiedzialności porządkowej,

3)    sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

Rozdział 2

 

Dyrektor Gimnazjum

 

 § 39

1.  Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.

2.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§ 40

1.  Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Gimnazjum.

2.  Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.

 

§ 41

Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

2)    w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum:

a)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c)    występowanie do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,

d)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)    realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f)     organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

3)    w zakresie spraw organizacyjnych:

a)    przygotowywanie projektów planów pracy Gimnazjum,

b)    opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum,

c)    ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

d)    ustalenie szkolnego planu nauczania, w którym określony jest dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

-        poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą,

-        zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

-        dodatkowych zajęć edukacyjnych,

-        zajęć religii lub etyki,

-        zajęć wychowania do życia w rodzinie,

-        zajęć sportowych w oddziałach sportowych,

e)    ustalenie w każdym roku szkolnym wymiaru godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

f)     Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowe) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

g)    Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa;

4)    w zakresie spraw finansowych:

a)    opracowywanie planu finansowego Gimnazjum,

b)    przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c)    realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

5)    w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Gimnazjum,

b)    organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,

c)    organizowanie i nadzorowanie kancelarii Gimnazjum,

d)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)    organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

f)     organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

6)    w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum,

c)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

§ 42

1.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.  W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:

1)    decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum,

2)    decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,

3)    decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum,

4)    określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5)    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)    zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Gimnazjum,

b)    ustala:

        zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

        regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Gimnazjum,

        regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,

c)    ustala planu urlopów pracowników Gimnazjum nie będących nauczycielami,

6)    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

7)    Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni, o których informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów),

8)    Gimnazjum ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych, w dniach o których mowa w § 42 ust. 7 oraz poinformować o tym rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 43

Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz oraz – w sprawach wynikających z ustawy – organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 44

1.  Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2.  Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

3.  Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O swojej decyzji niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 45

1.  W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.

2.  Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1)    przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum,

2)    składa Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacji planów pracy Gimnazjum,

3)    udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Gimnazjum.

 

Rozdział 3

 

Inne stanowiska kierownicze

 

§ 46

1.  W Gimnazjum tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

2.  Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Gimnazjum oraz Rady Pedagogicznej.

 

§ 47

1.  Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor powierzając to stanowisko.

2.  W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

Rozdział 4

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 48

W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.

 

§ 49

1.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

2.  W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4.  Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)    sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej,

2)    wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)    kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)    zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Gimnazjum.

 

 § 50 

1.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum,

2)    uchwalanie programu wychowawczego Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,

2a) opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed opuszczeniem do użytku szkolnego,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną,

5)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum,

6)    uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

2.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Gimnazjum,

2)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

3)    powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4)    organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5)    projekt planu finansowego Gimnazjum,

6)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7)    propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8)    podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje stosownie do art. 56 ustawy.

3.  Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

4.  Rada Pedagogiczna ponadto:

1)    może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Gimnazjum,

2)    deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach,

3)    podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

5.  Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady sformułowane w przepisach prawa szkolnego, a w szczególności:

1)    uchwala i nowelizuje Statut,

2)    występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień.

 

Rozdział 5

 

Rada Rodziców

 

§ 51 

1.  W Gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Gimnazjum.

3.  Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym   szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Gimnazjum, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4.  Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może   być sprzeczny ze Statutem.

5.  Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale   współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 

§ 52  

1.  Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje właściwy organ Rady Rodziców lub Dyrektor.

1)    w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,

2)    w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

2.  Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum. w razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3.  Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie. 

 

§ 53

1.  Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2.  Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1)    Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,

2)    osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,

3)    osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3.  Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1)    termin i miejsce Zgromadzenia,

2)    stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce, 

3)    przyjęty porządek obrad,

4)    treść podjętych uchwał,

5)    podpisy prowadzącego i protokolanta.

 

§ 54

1.  Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki).  

2.  Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy “wstrzymujące się” są pomijane.

 

§ 55

1.  Rada Rodziców może występować do innych organów Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum,

2.  Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

2a.Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia.

3.  Na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela Rada Rodziców:

1)    może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela; wniosek ten ma charakter wiążący dla Dyrektora,

2)    opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela w związku z jego awansem zawodowym.

 

§ 56

1.  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum (Fundusz Rady Rodziców).

2.  Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3.  W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

Rozdział 6

 

Samorząd Uczniowski

 

 § 57

Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

 

§ 58

1.  Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Gimnazjum.

2.  Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Gimnazjum.

 

 § 59

1.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.    Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

3.    Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

4.    Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 7 do Statutu.

 

§ 60

1.  Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

2.  Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum.

3.  Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

4.  Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

5.  Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1)    termin i miejsce Zgromadzenia,

2)    stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)    przyjęty porządek obrad,

4)    treść podjętych uchwał,

5)    podpisy prowadzącego i protokolanta.

6.  Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

7.  Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Głosy “wstrzymujące się” są pomijane.

8.  Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 61

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach. Przepisy § 60 stosuje się odpowiednio.

 

§ 62

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 § 63

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 64

1.  Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)    prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2.  Samorząd Uczniowski ponadto:

1)    może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Gimnazjum,

2)    opiniuje program wychowawczy Gimnazjum,

3)    wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, jeśli o opinię wystąpi Dyrektor.

 

Dział III

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

Rozdział 1

 

Planowanie działalności Gimnazjum

 

§ 65

1.  Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

§ 66

Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

1)    szkolny plan nauczania,

2)    arkusz organizacji Gimnazjum,

3)    tygodniowy rozkład zajęć.

 

§ 67

Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

 

§ 68

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Gimnazjum.

2.  Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum.

3.  W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Gimnazjum, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.

  

§ 69

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 70

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2

 

Podstawowe formy działalności edukacyjnej

 

§ 71

1.  Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

1a. Inne formy realizacji zajęć edukacyjnych to:

1)  nauczanie indywidualne,

2)  indywidualny tok nauczania lub program nauczania,

3)  zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia związane z wyborem zawodu, warsztaty umiejętności, konsultacje.

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, jednak nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.  W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

5.  Komputery szkolne, do których mają dostęp uczniowie wyposażone są w oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów.

 

§ 72

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział, liczący w zasadzie nie więcej niż 28 uczniów.

2.  Oddziały są dzielone na grupy:

1)    na zajęciach z języków obcych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów – w każdym przypadku,

2)    na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów – w każdym przypadku,

3)    na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 i 2 jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio, 24 lub 30 uczniów – w miarę posiadanych przez Gimnazjum środków i za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum,

4)    w oddziałach sportowych liczba uczniów wynosi co najmniej 20, a w grupie ćwiczącej co najmniej 10.

3.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

4.  Zasady podziału na grupy przy nauczaniu języków obcych:

1)  uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:

a)     poziomie III.0 – dla początkujących,

b)     poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę;

2)  w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup oddziałowych i międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.

5.  Na zajęciach edukacyjnych informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.


§ 73

1.  Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach prozdrowotnej i ekologicznej ścieżki edukacyjnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.  Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane lub współorganizowane w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków finansowych.

  

§ 74

1.  W miarę posiadanych środków Gimnazjum organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, w formie kół przedmiotowych i zainteresowań.

2.  (uchylony).

3.  Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu projektu listy przez Radę Pedagogiczną, a także w uzgodnieniu z Radą Rodziców, jeśli prowadzenie zajęć ma być dofinansowane ze środków Funduszu Rady Rodziców.

 

§ 75

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Gimnazjum może zorganizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć ze środków rodziców. Przepis § 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 3

 

Szczególne formy działalności edukacyjnej

 

§ 76 

1.  Gimnazjum prowadzi oddziały sportowe oraz klasy ze zwiększoną liczbą godzin z muzyki.

2.  (uchylony).

 

Rozdział 4

 

Świetlica szkolna

 

§ 77

1.  Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Gimnazjum jest świetlica. 

2.  Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do Gimnazjum muszą dłużej przebywać w Gimnazjum, a także inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.

 

§ 78

1.  Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1)    stwarzanie jak najlepszych warunków do czynnego odpoczynku,

2)    kształcenie zdolności poznawczych,

3)    zdobywanie wiadomości, umiejętności i nawyków,

4)    kształcenie postaw moralnych.

2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez: 

1)    gry dydaktyczne,

2)    zabawy i gry świetlicowe,

3)    czytelnictwo,

4)    zajęcia plastyczne, manualne,

5)    formy ćwiczeń ruchowych,

6)    rozmowy i dyskusje.

 

§ 79

1.  Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2.  Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych wg tygodniowego rozkładu zajęć.

 

§ 80

1.  Świetlicą kieruje nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej.

2.  Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Gimnazjum.

 

§ 81

 Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin.

Rozdział 5

 

Biblioteka szkolna

 

§ 82

1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2.  W skład biblioteki wchodzą:

1)    wypożyczalnia,

2)    czytelnia.

 

§ 83 

1.  Z biblioteki mogą korzystać:

1)    uczniowie,

2)    nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum,

3)    inne osoby – za zgodą Dyrektora.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3.  Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§ 84 

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

2)    ewidencja użytkowników,

3)    prowadzenie zestawu stanu czytelnictwa,

4)    obliczanie stanu i wartości zbiorów,

5)    poszukiwanie informacji wedle potrzeb użytkowników na określone tematy,

6)    prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

 

§ 85

1.  Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2.  Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3.  (uchylony).

4.  Ilość etatów pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

 

§ 86

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

 

 Rozdział 6

 

Stołówka szkolna

 

§ 87

1.  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum.

2.  Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.

3.  Wnioski o korzystanie z bezpłatnego dożywiania uczniów składają rodzice lub wychowawcy albo pedagog szkolny do Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem Dyrektora.

 

Rozdział 7

 

Monitoring

 

§ 87a

1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły budynek szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

1)     wejście główne do szkoły,

2)     hol budynku A,

3)     korytarze na i piętrze budynku a – 2 kamery,

4)     korytarze w budynku B,

5)     korytarze w budynku C – 2 kamery,

6)     hol przed salą gimnastyczną,

7)     dziedziniec – 8 kamer,

8)     parking przed szkołą,

9)     park za szkołą - 3 kamery,

10)  brama boczna,

11)  plac Wolności.

2.  Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły.

3.  Obecność systemu monitoringu wizualnego w szkole ma nie tylko zapewniać bezpieczeństwo uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły, ale również rozbudzać samodyscyplinę i wymuszać bardziej kulturalne i przemyślane zachowania wynikające ze świadomości bycia obserwowanym.

4.  Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu wizualnego są upoważnieni Dyrektor i Wicedyrektor.

5.  O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo Dyrektor.

6.  Zapis ten może być udostępniony:

1)     wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,

2)     pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy.

3)     uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych
i wychowawczych,

4)     rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

7.  W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa dyrektor udostępnia zapis monitoringu funkcjonariuszom Policji, Prokuratury lub Sądu.

8.  Zarejestrowane przez system monitoringu niewłaściwe czy też naganne zachowania ucznia mogą być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania.

 

Dział IV

 

NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

Rozdział 1

 

 Zagadnienia podstawowe

 

 § 88

1.  W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych i pracowników obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.

3.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

§ 89

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

 

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne.

 

§ 90

1.  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

2.  Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 91

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.  W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)    sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2)    zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

a)    realizację obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego,

b)    stosowanie właściwych metod nauczania,

c)    systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)    pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzeniu zajęć,

e)    właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

3)    dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,

4)    wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz rozwój zainteresowań,

5)    udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

 

§ 92

1.  Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2.  Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

 

§ 93

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną, udział w pracach zespołów nauczycielskich oraz korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§ 94

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 95

1.  Nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

2.  Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust. 1, kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu /lider/.

3.  Zespoły przedmiotowe pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Gimnazjum.

4.  Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują w szczególności:

1)    (uchylony),

2)    wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)    (uchylony),

5)    (uchylony).

 

§ 96

Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć zespół problemowo-zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania. Przepisy § 95 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 3

 

 Zakres zadań wychowawcy i zasady współpracy z rodzicami

 

§ 97

1.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)    otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)    wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)    planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)    zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Gimnazjum zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu
napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)    utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu:

a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)    współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c)    włączania ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum,

6)    współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.  Organizację i formy udzielania na terenie Gimnazjum pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 98

Realizując zadania wymienione w § 97 ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności organizuje spotykania z rodzicami uczniów, nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.

1.  O wszystkich planowanych spotkaniach w ciągu danego roku szkolnego rodzice informowani są podczas spotkania organizacyjnego we wrześniu, a przynajmniej trzy dni przed spotkaniem na stronach internetowych gimnazjum.

2.  Wychowawca ma prawo zorganizować dodatkowe spotkania z rodzicami po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Szkoły.

3.  W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

4.  Inne kontakty z rodzicami mogą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem, z wykluczeniem lekcji i przerw, w czasie których nauczyciel wykonuje swoje obowiązki (opieka nad klasą, dyżury).

 

§ 99

1.  Wychowawcy oddziałów równoległych tworzą zespół wychowawczy.

2.  Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu /lider/.

3.  Cele i zadania zespołu wychowawczego, ustalane są na podstawie szkolnego programu wychowawczego.

 

Rozdział 4

 

 Zakres zadań pedagoga szkolnego

 

§ 100

(uchylony)

 

§ 101 

(uchylony)

 

§ 101a

1.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.  Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających z:

1)     niepełnosprawności,

2)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

3)     niedostosowania społecznego,

4)     szczególnych uzdolnień,

5)     specyficznych trudności w uczeniu się,

6)     zaburzeń komunikacji językowej,

7)     choroby przewlekłej,

8)     sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9)     niepowodzeń edukacyjnych,

10)  z zaniedbań środowiskowych,

11)  trudności adaptacyjnych.

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)     rodzicami ucznia,

2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)     innymi szkołami i placówkami,

5)     podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

1)    ucznia,

2)    rodziców ucznia,

3)    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

4)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

5)    pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

6)    kuratora sądowego,

7)    dyrektora szkoły,

8)    pielęgniarki,

9)    asystenta edukacji romskiej,

10) pomocy nauczyciela,

11) asystenta rodziny.

6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)    zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

2)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

4)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

5)    porad, konsultacji i warsztatów.

§ 101b

1.  Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego „zespołem”.

2.  (uchylony).

3.  Do zadań zespołu należy:

1)     ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wynikający z dokonanej wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia,

2)     określenie zalecanych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu bądź opinii,

3)     zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji,

4)     opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5)     dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

5.  Spotkania zespołu zwołuje koordynator zespołu.

6.  W pracach zespołu, w części dotyczącej ich dziecka, mogą uczestniczyć rodzice ucznia. o terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach rodziców zawiadamia dyrektor szkoły.

7.  W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez zespół ustaleniach.

8.  Na wniosek dyrektora szkoły w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

9.  (uchylony).

10.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Drezdenku na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 101c

1.  W szkole zatrudniony jest pedagog, a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

2.  Do zadań pedagoga należy:

1)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia,

2)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

3)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4)     prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

5)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

6)     udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

7)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

8)     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

9)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

10)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.  Pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy corocznie.

§ 101d

1.  Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, zagrożeniem lub niedostosowanych społecznym:

1)  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

3)  realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,

4)  zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

5)  integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

2.  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły zgodnie z ramowym planem nauczania.

3.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

§ 101e

1.  Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.  Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.  Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.

4.  Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym lub w szkole.

5.  W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

6.  Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

7.  Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 godzin;

9.  Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

10.  Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

 

§ 101f

1.  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (IPET).

2.  Program (IPET) określa:

1)  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

2)  rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

a)  ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)  ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

d)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

3)  formy pracy z uczniem,

4)  formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora,

5)  działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,  

6)  zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

7)  zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

3.  Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

4.  Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź w przypadku uczniów o specyficznych problemach edukacyjnych na podstawie opinii PPP.”

 

§ 101g

1.  Zadania doradcy zawodowego, wychowawcy klasy:

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego.

2.  Na każdym poziomie klasy doradztwo indywidualne obejmuje:

1)    pracę z uczniem mającym problemy z wyborem szkoły, zawodu, posiadającym przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mających problemy osobiste,

2)    diagnozę zdolności i predyspozycji,

3)    pomoc w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej, wyborze zawodu na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych, badan lekarskich uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rozdział 5

 

 Zakres zadań innych pracowników Gimnazjum 

 

§ 102

1.  Zakres działań pracowników niepedagogicznych oraz szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.

2.  Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

Dział V

 

UCZNIOWIE

 

 Rozdział 1

 

Zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum

 

§ 103

1.  Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.  Nabór uczniów do oddziału sportowego oraz klasy ze zwiększoną liczbą godzin muzyki odbywa się wg opracowanych procedur.

 

§ 104

1.  O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.

2.  Do Gimnazjum przyjmuje się:

1)    z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum,

2)    na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Gimnazjum, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3.  W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów, podanych do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez Dyrektora, a uwzględniających oceny i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4.  Przyjęcie do Gimnazjum dziecka spoza obwodu Gimnazjum wymaga zawiadomienia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie dziecko mieszka.

 

Rozdział 2

 

 Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 105

1.  Uczeń ma w szczególności prawo do: 

1)    właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

3)    ochrony i poszanowania jego godności,

4)    korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

5)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

6)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

7)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

9)    pomocy w przypadku trudności w nauce,

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12) wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Gimnazjum,

2.  W przypadku naruszania praw ucznia, może on złożyć skargę poprzez pedagoga szkolnego do dyrekcji Gimnazjum.

3.  Uczeń ma prawo do skorzystania z przywileju „szczęśliwego numerka” (zwolnienie z odpytywania na zajęciach edukacyjnych po wylosowaniu jego numeru z listy uczniów w danej klasie).

 

§ 106

1.  Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1)    przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum przepisów,

2)    podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3)    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu Gimnazjum,

4)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum,

5)    dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum,

7)    usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie określonym w przepisach WSO.

2.  Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz ze względu na utrudnienia identyfikacji uczniów zabrania się zakładania kapturów na głowę na terenie szkoły.

3.  Ucznia obowiązuje ponadto zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych, na terenie Gimnazjum, uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych.

4.  (uchylony).


Rozdział 3 

 

 Nagrody i kary 

 

 § 107 

1.  Ucznia można nagrodzić za: 

1)    wybitne osiągnięcia w nauce,

2)    wzorową postawę,

3)    godne reprezentowanie szkoły.

2.  Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)    pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2)    pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum,

3)    list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

4)    dyplom uznania od Dyrektora,

5)    nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,

6)    odznaka „Wyróżnienie – Gimnazjum nr 1 w Drezdenku”

7)    odznaka dla najwybitniejszego absolwenta oraz sportowca.

3.  Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4.  Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

§ 108 

1.  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 106, uczeń może zostać ukarany: 

1)    upomnieniem wychowawcy,

2)    pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,

3)    upomnieniem lub naganą Dyrektora,

4)    pozbawieniem pełnionych na forum Gimnazjum funkcji,

5)    zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

6)    obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie,

7)    przeniesieniem do równoległej klasy,

8)    przeniesieniem do innej szkoły,

9)    skreśleniem z listy uczniów, jeżeli ukończył 18. rok życia.

2.  Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

3.  Kary wymienione w ust. 1 w pkt. 1, 2 i 6 nakłada wychowawca, w pkt. 3, 4 i 5 nakłada Dyrektor, a w pkt. 7, 8, 9 – Rada Pedagogiczna.

4.  O nałożonej karze informuje się rodziców.

5.  Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.

6.  Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

7.  Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 109

1.  Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienia ucznia do innego gimnazjum.

2.  Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków: 

1)    otrzymanie drugiej oceny najniższej z zachowania,

2)    udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,

3)    uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

3.  Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.

 

§ 110

1.  O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

2.  Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

 

Dział VI

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 § 111

1.  Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.  Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

3.  Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 112

1.  Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

2.  Statut został wydrukowany w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden znajduje się w sekretariacie szkoły, drugi w bibliotece szkolnej. Statut w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej gimnazjum.

 

§ 113

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1. Załącznik nr 1   -    Hymn szkoły

2. Załącznik nr 2   -    Program wychowawczy

3. Załącznik nr 3   -    Szkolny Program Profilaktyki

4. Załącznik nr 4   -    Wewnątrzszkolny System Oceniania

5. Załącznik nr 5   -    Regulamin dyżurów nauczycielskich

6. Załącznik nr 6   -    Regulamin Samorządu Uczniowskiego

7. Załącznik nr 7   -    Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

8. Załącznik nr 8   -    Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem