Regulamin stołówki szkolnej

Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

 


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.

2.    Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

3.    Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej, w tym wysokość miesięcznych opłat za posiłki, zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz w stołówce.

 

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 

 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)     uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne,

b)     uczniowie szkoły, których dożywianie refundowane jest przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty

c)      nauczyciele pracujący w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku,

d)     pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.

 

§ 3

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI I WNOSZENIE OPŁAT

 

 1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt a i b ustala się w wysokości 2,90 zł.
 3. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt c ustala się w wysokości 6,00 zł.
 4. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadów dla osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt d ustala się w wysokości 6,48 zł.
 5. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek.
 6. Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku oraz uwzględniającą dodatkowo koszt przygotowania i utrzymania stołówki, w przeliczeniu na jeden posiłek, na którą składa się:

a)     koszt wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki w stołówce szkolnej: intendenta, kucharza i pomocy kucharza, oraz składników naliczonych od tych wynagrodzeń,

b)     koszt zużycia wody, energii, gazu, ścieków.

 1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Opłaty za obiady wnosi się u opiekuna świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go dnia każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

 

§ 4

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 

1.    Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela/pracownika wynosi dwa dni lub dłużej.

2.    Nieobecność musi być zgłoszona u opiekuna świetlicy lub intendenta pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za korzystanie z posiłków w następnym miesiącu.

3.    Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

4.    Wychowawca (nauczyciel) organizujący wycieczkę lub imprezę musi ją zgłosić intendentowi przynajmniej 2 dni wcześniej.

5.    Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

6.    Należna kwota zwrotu stanowi iloczyn opłaty za jeden obiad i liczby dni usprawiedliwionej nieobecności.

7.    Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.

 

§ 5

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 

 1. Obiady wydawane są w godzinach od 1000 do 1300.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

§ 6

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 

 1. W miejscu wydawania posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich i plecaków przed stołówką.
 4. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają opiekunowie świetlicy oraz wyznaczeni nauczyciele.
 7. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.