Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku

 


Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

2.  Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku.

3.  Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4.  Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.

5.  Kompetencje SU są zawarte w statucie szkoły.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Organami SU są:

1)     Samorząd klasowy w składzie:

a)  Przewodniczący Klasy,

b)  Zastępca Przewodniczącego,

c)  Skarbnik,

d)  Sekretarz.

2)     Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą Przewodniczący Klas.

3)     Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a)  Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

b)  Zastępca Przewodniczącego Szkoły,

c)  Skarbnik,

d)  Sekretarz.

2.  Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1)    Samorząd Klasowy:

a)     reprezentuje klasę na zewnątrz,

b)     organizuje życie klasy,

c)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d)     organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2)    Rada Samorządu Uczniowskiego:

a)     uchwala Regulamin SU,

b)     podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c)      podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

d)     ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

e)     opiniuje wybór opiekuna SU,

f)informuje o prawach i obowiązkach ucznia,

g)     reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

h)     kieruje bieżącą pracą Samorządu.

3)    Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a)     kieruje pracą SU,

b)     dokonuje wyboru opiekuna SU spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora Szkoły,

c)      czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

d)     pomaga w przygotowaniu oraz przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

e)     rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

f)       występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

g)     opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.

4)    Przewodniczący Szkoły:

a)     kieruje pracą Zarządu SU,

b)     reprezentuje zarząd przed organami szkoły,

c)      reprezentuje szkołę w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,

d)     podpisuje uchwały Rady SU,

e)     odpowiada za realizację uchwał SU.

 

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

1)    Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy,

2)    bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne,

3)    Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

2.  Tryb wyboru Przewodniczącego Szkoły:

1)       kandydatów na Przewodniczącego Szkoły zgłaszają Samorządy Klasowe;

2)       każdy kandydat musi mieć poparcie co najmniej 2/3 uczniów klasy;

3)       kandydat musi spełniać następujące warunki:

a)  uzyska co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania,

b)  posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

c)  dostarczy w terminie komisji wyborczej pisemną autocharakterystykę ze swoim programem wyborczym;

4)       w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;

5)       w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 3 uczniów;

6)       komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście;

7)       wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata, znaczka X;

8)       Przewodniczącym Szkoły zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów;

9)       nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU;

10)    kadencja Przewodniczącego Szkoły trwa 1 rok;

11)    kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego Szkoły nie może zakłócać pracy szkoły;

12)    Przewodniczący szkoły powinien być wybrany najpóźniej do dnia 25 września.

3.  Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

1)       Zarząd SU wybierany jest przez członków Rady SU zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 przewodniczących klas;

2)       wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 1 października każdego roku szkolnego;

3)       nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne;

4)       kadencja Zarządu trwa 1 rok.

4.  Przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły wybiera się w trybie przewidzianym w Statucie Szkoły.

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

2.  Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

3.  Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

4.  Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie SU w realizowaniu jego zadań.

 

Rozdział V

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

1.  Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

2.  Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.

3.  Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał Przewodniczący SU.

4.  Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

 

Rozdział VI

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

 

1.  Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

2.  W przypadku zawieszenia uchwały opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

3.  W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

 


Rozdział VII

TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 

1.  Regulamin SU uchwalony jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym, większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

2.  Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego Szkoły.

3.  Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

 

Rozdział VIII

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Regulamin SU.

2.  Zeszyt protokołów Rady SU.

3.  Roczny plan pracy Rady SU.

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

2.  Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

3.  Regulamin SU jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

4.  Sposób udostępniania Regulaminu ustala Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU.

5.  Zebranie Rady SU zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.