Download filezillafor windows

Wewnątrzszkolny System Oceniania

osiągnięć edukacyjnych i zachowań uczniów

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku

 

 

 

Podstawy prawne:

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1490 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.).

 

 

 

§ 1

Cele oceniania

1.    Celem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w naszej placówce jest:

1)     informowanie ucznia o poziomie i postępach jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu,

2)     udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 2

Podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

1.    Ocenianie w naszej placówce ma charakter:

1)    kształcący (diagnoza wstępna, po klasie I i II – wskazuje sprawność testową) – służy nauczycielowi do planowania pracy z uczniami oraz ułatwia wybór właściwej strategii nauczania,

2)    ciągły – poznawanie uczniów w sposób systematyczny w trakcie procesu dydaktyczno-wychowawczego, śledzenie rozwoju ucznia,

3)    sumujący – określa w jakim stopniu osiągnięcia ucznia oraz klasy odpowiadają założonym celom dydaktycznym.

2.    Oceniania wewnątrzszkolnego dokonują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w klasie, oddziale, dostarczając uczniom informacji zwrotnej:

1)    o jakości jego pracy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

2)    o skuteczności wybranych metod nauczania i uczenia się,

3)    o poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

3.    Oceny są informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora i nadzoru pedagogicznego o:

1)    efektywności procesu nauczania i uczenia się,

2)    wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

3)    postępach uczniów.

4.    Nauczyciel jest zobowiązany na początku nauki każdego roku szkolnego poinformować uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.    Wychowawca klasy na początku nauki każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6.    Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę podczas indywidualnej rozmowy.

7.    Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

8.    Przy wystawianiu oceny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

9.    Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły.

10. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie spotkań z rodzicami lub spotkań indywidualnych.


§ 3

Wymagania edukacyjne, Ocenianie wewnątrzszkolne

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2.    Nauczyciele prowadzący poszczególne, obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalają oceny:

1)    bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć,

2)    śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć,

3)    roczne – będące podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym,

4)    końcowe – będące roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

3.    Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:

1)    celujący                    6          (cel.)

2)    bardzo dobry            5          (bdb.)

3)    dobry                         4          (db.)

4)    dostateczny              3          (dst.)

5)    dopuszczający         2          (dop.)

6)    niedostateczny        1          (ndst.)

z możliwością znaku „+” i „-” przy ocenach bieżących: bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. Wartość oceny z „+” ulega zwiększeniu o 0,5 a wartość oceny z „-” zmniejszeniu o 0,25.

4.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz końcowe ustala się wg ww. skali bez znaków „+” i „-”.

5.    Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów:

1)    wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmować powinny:

a)    treści podstawy programowej niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;

2)   wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują treści:

a)    treści podstawy programowej niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

b)    o niewielkim stopniu złożoności,

c)    rozwiązywane przy pomocy nauczyciela;

3)   wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują:

a)    treści podstawy programowej bardziej złożone niż zaliczane do podstawowych,

b)    wymagające umiejętności stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych;

4)   wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych w podstawach programowych

a)    o dużym stopniu trudności,

b)    wymagające korzystania z różnych źródeł,

c)    umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów;

5)   wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści:

a)    wykraczające poza podstawę programową,

b)    uczeń zdobył tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego.

6.    Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

7.    Ocenie szkolnej nauczyciel przypisuje wagę o wartości 1 lub 2 lub 3.

8.    Obowiązują następujące wagi ocen:

1)   oceny zapisane w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym – waga 3,

2)   oceny zapisane w dzienniku lekcyjnym kolorem zielonym – waga 2,

3)   oceny zapisane w dzienniku lekcyjnym kolorem niebieskim – waga 1.

9.    Ocena śródroczna (na zakończenie I i II okresu) jest średnią ważoną ocen bieżących, z uwzględnieniem ust. 10.

9a. Ocena roczna i końcowa jest średnią arytmetyczną ocen śródrocznych (na zakończenie I i II okresu), z uwzględnieniem ust. 10.

10. Uczeń, który uzyska wagę:

1)   1,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę dopuszczającą (przy wadze 1,50 – możliwość podwyższenia oceny),

2)   2,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę dostateczną (przy wadze 2,50 – możliwość podwyższenia oceny),

3)   3,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę dobrą (przy wadze 3,50 – możliwość podwyższenia oceny),

4)   4,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę bardzo dobrą (przy wadze 4,50 – możliwość podwyższenia oceny),

5)   5,50 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę celującą.

11. O możliwości podwyższenia oceny ostatecznie decyduje nauczyciel.

 

§ 4

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych

1.    Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie podstaw programowych poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.

2.    Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie w różnych warunkach zapewniających obiektywność oceny, uwzględniając indywidualizację pracy z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3.    Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów obejmują:

1)   wypowiedzi ustne,

2)   pisemne prace klasowe, sprawdziany i testy, będące podsumowaniem jednego lub kilku działów nauczania,

3)   krótkie prace pisemne (kartkówki) obejmujące zakres trzech ostatnich tematów,

4)   prace domowe,

5)   aktywność na lekcji,

6)   prace plastyczne i techniczne,

7)   sprawdziany sprawnościowe,

8)   ćwiczenia praktyczne,

9)   oraz inne formy sprawdzania wynikające ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych.

4.    Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli.

5.    W ciągu jednego okresu przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo danego przedmiotu obowiązuje co najmniej jeden sprawdzian, przy dwóch godzinach - co najmniej dwa sprawdziany, przy trzech - trzy sprawdziany, przy czterech i więcej - co najmniej dwie prace klasowe i dwa sprawdziany. Do 31 października należy przeprowadzić 50 % wymaganych sprawdzianów w okresie lub prac klasowych (z wyjątkiem przedmiotów realizowanych w ciągu 1 godziny tygodniowo).

6.    Krótkie formy pisemne (do 15 minut) nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał trzech ostatnich tematów i są traktowane jako sprawdzian systematyczności uczenia się.

7.    Można przeprowadzić najwyżej trzy prace klasowe lub sprawdziany w ciągu tygodnia (jedna dziennie). Należy o nich poinformować uczniów co najmniej tydzień przed terminem oraz wpisać do dziennika. Praca klasowa lub sprawdzian nieodnotowany wyprzedzającym zapisem traktowany jest jako niezapowiedziany i nie może być przeprowadzony.

8.    Uczeń nieobecny w szkole podczas prac klasowych i innych prac pisemnych ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jest również zobowiązany przedstawić uzupełnione zadania domowe. W przypadku niezaliczenia prac pisemnych w wyznaczonym czasie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.    Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej śródrocznej (rocznej) wpisuje się słowo „zwolniony”, tylko wówczas, gdy okres zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

11.  Dyrektor może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzenia u niego głębokiej dysleksji rozwojowej, afazji, z niepełnosprawności sprzężonych lub z autyzmu w tym z zespołem Aspergera.      

12. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymanej oceny (z wyjątkiem ust. 14 oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego).

13. Poprawiona ocena jest wpisana obok wystawionej wcześniej. Obie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej czy rocznej.

14. Uczeń, który pracuje niesamodzielnie w czasie sprawdzianu, pracy klasowej lub przedkłada do oceny pracę pisemną, której nie jest autorem otrzymuje oceną niedostateczną z tej pracy i traci przywilej poprawy oceny.

15. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych.

16. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować o wynikach prac klasowych i sprawdzianów w terminie dwóch tygodni od ich napisania, a tzw. kartkówek w terminie jednego tygodnia (w wyjątkowych przypadkach przy obszernych pracach literackich z języka polskiego do trzech tygodni).

17. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. Uczniowie i rodzice otrzymują je do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

18. Za udział w kołach przedmiotowych, zainteresowań uczeń może otrzymać dodatkową ocenę bieżącą z przedmiotu.

19. Do drugiego spotkania z rodzicami uczeń powinien mieć co najmniej dwie oceny z poszczególnych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

20. Przy formach sprawdzania wiadomości i umiejętności ocenianych punktowo przyjmuje się następujące przeliczenie na oceny szkolne:

1)   niedostateczny        0 % - 34 % punktów

2)   dopuszczający         35 % - 50 % punktów

3)   dostateczny              51 % - 70 % punktów

4)   dobry                          71 % - 88 % punktów

5)   bardzo dobry            89 % - 100 % punktów

6)   celujący                     pułap oceny bardzo dobrej + zadanie dodatkowe.

21. Na co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, z tym, że:

1)   w przypadku ocen rocznych rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania informowani są w formie pisemnej za pośrednictwem wychowawcy,

2)    rodzice pozostałych uczniów informowani są podczas spotkań klasowych,

3)   uczniowie informowani są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

22. Trzy dni przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są wystawić oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.

23. Uczeń będący laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

24. Uczeń, który osiągnął na koniec roku średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania zostaje nagrodzony świadectwem z wyróżnieniem.

25. Uczeń, który wyróżnia się wzorową postawą oraz osiąga ponadprzeciętne wyniki w nauce lub w wybitny sposób reprezentuje szkołę w innych dziedzinach, otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły przyznawaną raz w roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

26. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 10 ust. 17.

27. Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia: religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także oceny śródroczne i roczne uzyskane z tych zajęć.

 

§ 4a
Próbny egzamin gimnazjalny

1.    Próbny egzamin gimnazjalny jest diagnozą poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.

2.    Uzyskane wyniki procentowe zapisuje się w dzienniku lekcyjnym, natomiast przeliczone na ocenę wpisuje się tylko uczniom wyrażającym taką wolę.

 

§ 5

Egzamin klasyfikacyjny

1.    Jeżeli uczeń nie był obecny na ponad 50 % godzinach lekcyjnych z danego przedmiotu, nie może być z niego klasyfikowany.

2.    Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora szkoły o zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o nieklasyfikowaniu. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na taki egzamin.

4.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin tego egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.    W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, poza dyrektorem lub wicedyrektorem, wchodzą nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły po uprzednim uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

12. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 6

Egzamin poprawkowy

1.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć, jeżeli złoży za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły pisemną prośbę w ciągu trzech dni od posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.

3.    Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:

1)    dyrektor lub wicedyrektor szkoły - przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminujący,

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia - członek komisji.

6.    Egzaminu poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

7.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza klasę.

8.    Rada Pedagogiczna może jeden raz promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne obowiązkowo są realizowane w klasie programowo wyższej.

9.    Od wyniku egzaminu poprawkowego ze względu na niezachowanie przepisów prawnych rodzic (prawny opiekun) mają prawo w ciągu pięciu dni wnieść zastrzeżenia. Jeżeli są one zasadne, to dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia ponownego egzaminu, a jego wynik jest ostateczny.

 

 

§ 7

Egzamin sprawdzający

1.    Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

3.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów), przy czym termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.    W składy komisji wchodzą:

1)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    dwóch nauczycieli z naszej szkoły lub innego gimnazjum, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

b)    wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog,

e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)     przedstawiciel rady rodziców.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 8

Kontakty z rodzicami

1.    Kontakty bezpośrednie z rodzicami:

1)    spotkania ogólnoszkolne,

2)    spotkania klasowe,

3)    indywidualne rozmowy.

2.    Kontakty pośrednie:

1)    rozmowa telefoniczna,

2)    korespondencja listowna,

3)    adnotacje w zeszytach przedmiotowych lub dzienniczkach ucznia.

3.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki.

4.    Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z planem działań wychowawczych w danym okresie.

5.    Dyrektor zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły raz w roku.

6.    Wychowawca klasy zapoznaje rodziców na początku roku szkolnego z najważniejszymi przepisami dotyczącymi pracy szkoły i ucznia (tj. wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły).

7.    Wychowawca na bieżąco informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka.

8.    Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej w formie pisemnej. Kartkę z informacją, potwierdzoną podpisem rodziców, wychowawca przechowuje do końca danego roku szkolnego.

9.    Spotkania rodziców z wychowawcą odbywają się co najmniej cztery razy w ciągu roku szkolnego.

10. W czasie spotkań z rodzicami na terenie szkoły przebywają wszyscy nauczyciele.

11. Rodzice uczestniczą w zebraniach klasowych oraz kontaktują się w sytuacjach problemowych na wezwanie.

 

§ 9

Ocena zachowania

 

1.    Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2)    respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

3)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

2.    Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala się według następującej skali:

1)    wzorowe                 (wz.)

2)    bardzo dobre          (bdb.)

3)    dobre                       (db.)

4)    poprawne               (pop.)

5)    nieodpowiednie    (ndp.)

6)    naganne                 (ng.)

3.    Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia każdy nauczyciel dokumentuje wpisem do dziennika lekcyjnego.

4.    W szkole funkcjonuje punktowy system oceniania.

5.    Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku: przed zakończeniem I okresu oraz przed zakończeniem roku szkolnego. Ocenę zachowania ustala się na podstawie ilości punktów zgromadzonych przez ucznia w ciągu okresu.

6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia:                                                Ilość punktów: 0, 1, 2, 3

a)  właściwe przygotowanie do zajęć,

b)  wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez wychowawcę i nauczycieli,

c)  poszerzanie swoich wiadomości oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

d)  realizacja jednego projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym,

e)  nieopuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć i przerw śródlekcyjnych,

f)   nienoszenie kapturów na głowie na terenie szkoły;

2)    kultura osobista w szkole i poza nią:                                                        Ilość punktów: 0, 1, 2, 3

a)  godne i kulturalne zachowanie się,

b)  okazywanie szacunku innym uczniom i pracownikom szkoły,

c)  dbałość o piękno mowy ojczystej ( nieużywanie wulgaryzmów),

d)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e)  przeciwstawianie się przejawom przemocy i agresji,

f)   niszczenie mienia społecznego,

g)  nieuleganie nałogom,

h)  niekorzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do utrzymywania łączności podczas lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

3)    aktywność społeczna na forum klasy, szkoły i środowiska:                 Ilość punktów: 0, 1, 2, 3

a)  postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,

b)  dbałość o honor i tradycje szkoły,

c)  aktywna praca na rzecz klasy, szkoły,

d)  prace podjęte z własnej inicjatywy,

e)  reprezentowanie szkoły,

f)   czynny udział w imprezach szkolnych i środowiskowych,

g)  działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.

7.    Punkty przelicza się na śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania:

Ilość punktów

Ocena

9

 wzorowa

7-8

 bardzo dobra

5-6

 dobra

3-4

 poprawna

1-2

 nieodpowiednia

0

 naganna

8.    Niezależnie od uzyskanych punktów w § 9 pkt. 6 uczeń nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż ta, jaka wynika z uczestnictwa na lekcjach:

1)    ocena wzorowa                 -      do 3 godzin nieusprawiedliwionych,

2)    ocena bardzo dobra         -      od 4 do 8 godzin nieusprawiedliwionych,

3)    ocena dobra                       -      od 9 do 12 godzin nieusprawiedliwionych,

4)    ocena poprawna               -      od 13 do19 godzin nieusprawiedliwionych,

5)    ocena nieodpowiednia    -      od 20 do 30 godzin nieusprawiedliwionych,

6)    ocena naganna                -      powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych.

9.    Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

11. Uczeń, który nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego, nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

12. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z powyższą procedurą jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ocena zachowania ucznia może zostać zmieniona na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

14. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, bez względu na ilość zgromadzonych punktów, jeżeli:

1)    jest wielokrotnym sprawcą pobić,

2)    dokonał kradzieży bądź wymuszeń,

3)    pił lub był po spożyciu alkoholu w szkole, na imprezach organizowanych przez szkołę,

4)    zażywał bądź rozprowadzał narkotyki w szkole, na imprezach organizowanych przez szkołę.

15. Efektem nagannej oceny z zachowania może być:

1)    zakaz uczestniczenia we wszelkich dodatkowych imprezach organizowanych przez szkołę (dyskoteki, wycieczki itp.),

2)    pozbawienie przywilejów, np. „szczęśliwy numerek”,

3)    przeniesienie do klasy równoległej.

16. Analizy zachowań swoich podopiecznych dokonuje wychowawca i to on, gdy zauważa poprawę w zachowaniu ucznia, odwołuje kary (nie dotyczy kar nałożonych przez radę pedagogiczną lub dyrektora szkoły).

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt 18.

18. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 10

Usprawiedliwienia nieobecności

1.    Uczeń zobowiązany jest do przedstawienia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później jednak niż w siódmym dniu obecności w szkole.

2.    Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność ucznia w szkole są:

1)    zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do uczęszczania na zajęcia edukacyjne,

2)    usprawiedliwienia rodziców ucznia o zaistnieniu okoliczności uzasadniających absencję ich dziecka w szkole,

3)    imienne wezwanie ucznia do osobistego stawienia się wystosowane przez sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się ucznia na to wezwanie.

3.    Usprawiedliwianie nieobecności ucznia należy do kompetencji wychowawcy.