Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego
w Drezdenku

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

TERMINY REKRUTACJI

Kandydaci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku

Do Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenia o przyjęcia dziecka do szkoły. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 31.05.2017 r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku obejmuje ulice: aleja Piastów, Chełm Drezdenecki, Chrobrego, Cicha, Dąbrowskiej, Pierwszej Brygady, Kasztelańska, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Lipowa, Lwowska, Marszałkowska, Miedziana, Miodowa, Młyńska, Moniuszki, Niepodległości numery: 12-28, Norwida, Nowogrodzka, Okrężna, Orzeszkowej, Owocowa, Piotra Skargi, plac Wileński, plac Wolności, Pogodna, Poniatowskiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Strażacka, Towarowa, Transportowa, Warszawska, Willowa, Zamkowa, Żeromskiego.

Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku przyjmowane są na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów. Przyjmowanie wniosków do pierwszej klasy odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Nr 28.2017 Burmistrza Drezdenka z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko:

  1. składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie do szkoły - 01.06.2017 r. - 19.06.2017 r.,
  2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej - 26.06.2017 r.,
  3. potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do szkoły podstawowej - 27.06.2017 r. - 29.06.2017 r.,
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej - do 30 czerwca 2017 r.

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLI/349/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów
1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata. 5
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku. 5
3. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku. 5
4. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata są zatrudnieni w Drezdenku. 3
5. W obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku zamieszkują krewni kandydata - babcia, dziadek wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu należytej opieki. 3

Spełnienie ww. kryteriów określonych w pkt 3, 4 i 5 potwierdza się oświadczeniami, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zamieszcza w oświadczeniu klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

WAŻNE! Przewodniczący komisji rekrutacyjnej będzie mógł żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach informujących o spełnieniu kryteriów lub może zwrócić się do Burmistrza Drezdenka o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniach.

Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postepowanie uzupełniające.

Rekrutacja do oddziałów sportowych

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego 8-16.05.2017
Próby sprawności fizycznej 23.05.2017
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 23.05.2017
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego 23-24.05.2017
Podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego 26.05.2017

Uwaga!
Uczniowie dojeżdżający z Gminy Drezdenko nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu dojazdów do szkoły.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 TransitionalProjekt, wykonanie i administracja: Alina Domaradzka